För uppgiftslämnare till registret över insatser för barn och unga

Denna sida vänder sig till dig som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten och ska rapportera in uppgifter till registret.

Hur och när ska jag rapportera?

Du som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten ska rapportera in uppgifter till registret. Inrapportering sker elektroniskt via fil en gång per år.

Från och med mars 2018 sker inrapporteringen via Socialstyrelsens nya inrapporteringsportal.

Viktigt att uppmärksamma vid inrapporteringen

All kontakt med Socialstyrelsen bör ske genom den kontaktperson som din kommun har tillsatt.

De data som skickas in ska vara kvalitetsgranskade vid första inrapporteringstillfället, se instruktion och exempel:

Instruktion och exempel för dig som ska rapportera in uppgifter till registret över insatser för barn och unga

Uppgiftsskyldighet enligt Socialstyrelsens föreskrift

I Socialstyrelsens föreskrift om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter (HSLF-FS 2016:3 inklusive ändringsföreskrift HSLF-FS 2016:22) framgår det att socialnämnderna ska lämna uppgifter om enskilda barn och unga som beviljats vård med placering enligt socialtjänstlagen (2001:453) respektive varit föremål för åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Sekretessen kring registret är sträng

De uppgifter du lämnar till registret skyddas av sträng sekretess. Vi lämnar bara ut personuppgifter för forskning om det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. I den statistik som vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.