/
/
/
/

För uppgiftslämnare till registret över ekonomiskt bistånd 2017

Från och med 2017 gäller nya föreskrifter för dig som arbetar inom kommunen och ska rapportera in uppgifter om ekonomiskt bistånd till Socialstyrelsen. Den första rapporteringen enligt de nya föreskrifterna ska göras i februari 2017 och avser januari 2017. Tills dess behöver vissa förändringar göras i befintliga it-system för inrapportering.

Förändringarna för uppgiftslämnare till registret över ekonomiskt bistånd finns beskrivna i de nya föreskrifterna HSLF-FS 2015:30 Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd. Vi hoppas att förändringarna ska leda till att registret och statistiken om ekonomiskt bistånd förbättras, så att de i större utsträckning kan användas för att följa utvecklingen av ekonomiskt bistånd.

Förändringar för dig som arbetar med it-systemen

De nya föreskrifterna innebär att nya funktioner behöver läggas till i befintliga it-system. Därför är det viktigt att införa förändringarna i systemen så att de är klara för inrapporteringen som ska göras i februari 2017.

Som stöd för dig som ska göra de tekniska förändringarna finns det en teknisk instruktion.

Förändringar för dig som registrerar uppgifterna

De nya föreskrifterna innebär bland annat att du nu ska rapportera avslutsorsaker och arbetsmarknadsinsatser. De medför också en del andra mindre förändringar kring de filer som du rapporterar in.

Som stöd för dig som registrerar uppgifterna finns det en uppdaterad instruktion. Instruktionen kan även vara till nytta för dig som arbetar med de it-system som ska stödja handläggarna i sitt arbete.

Kontakta oss

Har du frågor om de nya föreskrifterna eller instruktionerna är du välkommen att kontakta oss. Tanken är att de ska fungera som ett stöd för dig och finns behov av kompletteringar eller förtydliganden uppdaterar vi dem.