/
/
/
/

För uppgiftslämnare till registret över ekonomiskt bistånd

Den här sidan vänder sig till dig som arbetar inom kommunen och ska rapportera in uppgifter om ekonomiskt bistånd till Socialstyrelsen. Det gäller uppgifter för 2016 som rapporteras in under hela 2016 och början av 2017. Uppgifterna samlas in av MIND Research på uppdrag av Socialstyrelsen.

Kommunen har en skyldighet att lämna uppgifter över ekonomiskt bistånd, vilket regleras i lagen (2001: 99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter.

Kommande förändringar vid inrapportering till registret

Från och med 2017 gäller nya föreskrifter för dig som ska rapportera in uppgifter om ekonomiskt bistånd. Det innebär att nya funktioner behöver läggas till i befintliga it-system. Den första rapporteringen enligt de nya föreskrifterna ska göras i februari 2017 och det är därför viktigt att införa förändringarna i systemen tills dess.

Själva inrapporteringen gör du dock som vanligt fram till februari 2017, det vill säga enligt steg-för-steg nedan.

Det här gäller för uppgiftslämnare till registret över ekonomiskt bistånd 2017

Steg-för-steg vid inrapportering till registret 2016

  1. Vad ska jag rapportera?
  2. Vart skickar jag uppgifterna?
  3. Vad händer sedan med uppgifterna?

1. Vad ska jag rapportera?

Uppgifter, så som exempelvis belopp, försörjningshinder och ändamål, rapporteras in varje månad. Under januari till och med november lämnar respektive kommun en fil med data för aktuell månad och i december lämnas en total fil för årets alla tolv månader. Observera att det är den månad som biståndet avser som ska inrapporteras och inte månaden för utbetalning. Från och med 2012 rapporteras inga uppgifter om introduktionsersättning in. 

I en postbeskrivning på webbplatsen MIND Research finns en förteckning över samtliga uppgifter som ska registreras och rapporteras in. Observera att du måste logga in på webbplatsen för att kunna se förteckningen.

Som grund till registreringen av försörjningshinder och ändamål har Socialstyrelsen även tagit fram en modell med tillhörande instruktion för registrering. Mer information om registrering finns under frågor och svar om ekonomiskt bistånd.

2. Vart skickar jag uppgifterna?

MIND Research ansvarar för insamlingen med start från insamlingen i februari 2016. Mer information om insamlingen av uppgifter finns på webbplatsen MIND Research

3. Vad händer sedan med uppgifterna?

Efter uppgiftinlämningen får respektive kommun en lista med felaktigt inlämnade uppgifter samt en preliminär sammanställning av data tillsammans med en sammanställning av föregående års uppgifter. Kommunerna har då möjlighet att jämföra uppgifter, korrigera fel och göra en ny inrapportering.

MIND Research och Socialstyrelsen kvalitetssäkrar även data genom olika numeriska kontroller, korrigering av felaktiga värden och beräkningar. Materialet bearbetas och resultaten presenteras sedan i månads- och årsvisa publikationer samt i Socialstyrelsens statistikdatabaser.

Sekretess

De uppgifter du lämnar till registret skyddas av sträng sekretess. Socialstyrelsen lämnar bara ut personuppgifter för forskning om det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. I den statistik som vi publicerar kan inga uppgifter spåras till någon särskild.