Svenska neuroregister

  • Registerhuvudman: Stockholms läns landsting
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum Stockholm, QRC
  • Startår: 1996
  • Använda klassifikationer: ICD10
  • Registerkategori: Nervsystemet
  • Registret innehåller information om: Läkemedel, Diagnoser, Sluten vård, Specialiserad öppenvård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Uppföljningsdata 12 månader eller senare efter fallens registrering i registret
  • Certifieringsnivå: Nivå 2

Beskrivning av registret

Svenska neuroregister är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att göra den neurologiska sjukvården likvärdig och högkvalitativ samt att säkerställa att behandlingsriktlinjer följs. Svenska neuroregister finns representerad i samtliga landsting och alla sjukhus där neurologisk vård bedrivs och blir basen för den nationella neurologiska forskningen. 

Registret består av åtta delregister: Epilepsi, Inflammatorisk polyneuropati, Motorneuronsjukdom, Multipel skleros, Myastenis gravis, Narkolepsi, Parkinsons sjukdom och Svår neurovaskulär huvudvärk.

Population

I registerarbetet medverkar 60 vårdenheter från landets alla län. Totalt finns uppgifter om över 18 000 personer med ms (16 000 levande), det vill säga cirka 80 procent av alla landets patienter. Den årliga ökningstakten av antalet inkluderade patienter är cirka 10 procent som motsvarar ungefärligt 1 000 nyregistrerade ms-patienter per år.

Åldrar i registret

Alla åldrar.

Registrets totala volym

18 000 ms-patienter. 110 000 kliniska besök.

Volym det senaste verksamhetsåret

Cirka 20 000 registrerade patienter 2015.

Täckningsgrad

Cirka 80 procent av alla landets patienter.

Variabelförteckning

smsreg-svenska-ms-registret.xlsLadda ner variabelförteckning för ms-registret

 

Kontakt

Registerhållare
Jan Hillert

Kontaktperson
Lillemor Bergström

Registrets webbadress
www.neuroreg.se