Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.RIKSHÖFT (Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienterna och deras behandling)

  • Registerhuvudman: Region Skåne
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum Syd
  • Startår: 1988
  • Använda klassifikationer: ICD10
  • Registerkategori: Rörelseorganen
  • Registret innehåller information om: Diagnoser, Åtgärder, Sluten vård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Uppföljningsdata 3-5 månader efter fallens registrering i registret, Uppföljningsdata 12 månader eller senare efter fallens registrering i registret
  • Certifieringsnivå: Nivå 2

Beskrivning av registret

Vården av patienter med höftfraktur inklusive deras rehabilitering kostar 2,3 miljarder årligen i Sverige. Risken vid 50 års ålder att få en höftfraktur under resterande livstid är 23 procent för kvinnor och elva procent för män. Registreringen av patienter med höftfraktur syftar till att redovisa resultatmått för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet i landet. Jämförelser mellan olika regioner och sjukhus ökar snabbt medvetenheten om behandlingsresultaten och förbättringar påskyndas. 

Utvärderingsparametrarna i RIKSHÖFT utgör de kvalitetsindikatorer som många landsting valt för att följa sina vårdprocesser. Tiden från ankomst till sjukhuset tills dess patienten blir opererad utgör en nationell kvalitetsindikator i SKL:s Öppna Jämförelser liksom procentandelen patienter som återvänt till sin tidigare boendeform efter 4 månader. Meta-analyser av vetenskapliga studier visar att kort väntetid till operation minskar vårdtid (avsevärt mer än väntetiden), komplikationer och mortalitet. 

RIKSHÖFT är också modell för kvalitetskontroll för andra medicinska verksamhetsområden, som karakteriseras av tungt resursutnyttjande och långa vårdkedjor. Ett nära samarbete mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal omvårdnad utgör basen för snabbare hemskrivning av dessa akuta patienter, som traditionellt haft långa vårdkedjor med rehabilitering via institutionsvård och konvalescenthem. Det finns möjlighet att utvärdera olika patientgrupper med höftfraktur avseende ålder, övriga sjukdomar (ASA-gradering) och funktionsnivå i relation till operationsmetoder och resursutnyttjande. Även strukturella omorganisationer får här en form för utvärdering genom vårdkedjeanalyser och resursutnyttjande. 

Via RIKSHÖFTs registreringssystem har de enskilda deltagande klinikerna hela tiden tillgång till sina data för att följa processutvecklingen. Registrering av klockslag för ankomst till sjukhuset och för start av operationen möjliggör minutberäkning av väntetiden till operation. Detta ökar precisionen i användningen av denna nationella kvalitetsindikator för öppna jämförelser

Population

Patienter med samtliga typer av höftfraktur och alla operationsmetoder ingår (även de som inte opereras) i registreringen. Reoperationer inom 10 år från primäroperation registreras.

Registrets totala volym

220 000 primärformulär.

Täckningsgrad

Täckningsgraden är cirka 90 procent vid primärtillfället.

Variabelförteckning

Rikshoft.xlsLadda ner variabelförteckning

 

Kontakt

Registerhållare
Ami Hommel

Kontaktperson
Ami Hommel

Registrets webbadress
www.rikshoft.se