Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.BOA-registret (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros)

  • Registerhuvudman: Västra Götalandsregionen
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum VGR
  • Startår: 2008
  • Använda klassifikationer: ACR kliniska kriterier för artros i höft och knä, samt Socialstyrelsens rekommendationer baserat på typiska kliniska fynd och anamnestiska uppgifter.
  • Registerkategori: Rörelseorganen
  • Registret innehåller information om: Läkemedel, Åtgärder, Primärvård, Sluten vård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Socioekonomi, Riskfaktorer, Uppföljningsdata 3-5 månader efter fallens registrering i registret, Uppföljningsdata 6-11 månader efter fallens registrering i registret, Uppföljningsdata 12 månader eller senare efter fallens registrering i registret
  • Certifieringsnivå: Nivå 3

Beskrivning av registret

Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA) initierades med anledning av de höga sjukskrivningskostnaderna för artros och kunskapen om att endast en bråkdel av alla patienter som opereras på grund av artros har träffat en sjukgymnast vid något tillfälle före operation. Detta trots att information, träning och viktkontroll utgör grunden i artrosbehandling enligt såväl nationella som internationella behandlingsriktlinjer. BOA följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för artros.

BOA har tre tydliga verksamhetsinriktningar: 1) Utbildning av patienter (artrosskola), 2) Utbildning av sjukvårdspersonal och 3) det Nationella Kvalitetsregistret BOA-registret.

Syftet med BOA är att alla patienter med artros ska erbjudas adekvat information och träning i artrosskola, i enlighet med gällande behandlingsriktlinjer, och att kirurgiska ingrepp endast ska övervägas i de fall då icke-kirurgisk behandling inte ger tillfredsställande resultat. Målet är att minska sjukvårdskonsumtion och sjukskrivning till följd av artros, samt att öka livskvalitet och aktivitetsnivå hos patienter med artros i främst höft och knä. Patienter med artros ska få ett likvärdigt omhändertagande vid den första kontakten med sjukvården, oavsett var den sker. Patienter med besvär från höft eller knä kan söka sjukgymnast direkt, utan föregående läkarbesök.

BOA startade 2008 som ett 3-årigt samverkansprojekt mellan Västra Götalands Regionen, Region Skåne, Värmlands landsting och Västerbotten, finansierat med medel från Försäkringskassan och landstingsmiljarden. Idag bedrivs artrosskolor enligt BOA's koncept i alla landsting i Sverige. Det behövs ingen remiss till artrosskola. BOA-projektet har också patientmedverkan som en viktig del och har etablerat ett nära samarbete med Reumatikerförbundet via Reuma-informatörsprojektet.

Population

BOA-registret är ett interventionsregister som avser att inkludera alla patienter med höft- och/eller knäartros som gått artrosskola. Inklusionskriterie: Patienter med så mycket besvär från höft och/eller knä att de söker sjukvård, och där sjukgymnasten bedömer att besvären kommer från leden.

Exklusionskriterier är inflammatorisk ledsjukdom, andra allvarliga sjukdomar som ger mer dominerande symptombild, havererad collumfraktur, eller personer som inte förstår svenska språket och därmed inte kan tillgodogöra sig artrosskolan.

Interventionerna som ingår i artrosskola, information och träning, ska erbjudas alla med artros så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Det är svårt att uppskatta hur stor förekomsten av artros är i samhället, men våra siffror visar att ungefär 1.5 procent av befolkningen över 45 år söker öppenvård på grund av höft- eller knäartros varje år. Andra studier har visat att det endast är cirka 10 procent av alla med diagnosen som verkligen söker sjukvård, då man inte tror att det finns hjälp att få.

Åldrar i registret

Alla åldrar.

Variabelförteckning

Boa.xlsLadda ner variabelförteckning

 

Kontakt

Registerhållare
Leif Dahlberg

Kontaktperson
Leif Dahlberg

Registrets webbadress
www.boaregistret.se