/
/
/
/

För uppgiftslämnare till tandhälsoregistret

Du som är tandläkare eller tandhygienist är skyldig att rapportera in uppgifter om utförd tandvård och tandhälsa. Rapporteringen görs till Försäkringskassan genom det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd. Därefter går vissa uppgifter vidare till Socialstyrelsen och tandhälsoregistret.

Vilka uppgifter ska rapporteras in?

Statligt tandvårdsstöd

För tandvård som omfattas av det statliga tandvårdsstödet ska du som är vårdgivare lämna uppgifter till Försäkringskassan om

 • behandlande tandläkares eller tandhygienists namn och personnummer
 • patientens namn och personnummer
 • datum när åtgärden slutfördes
 • tillstånds- och åtgärdskod för den åtgärd som är ersättningsberättigande i det enskilda fallet
 • tillstånds- och åtgärdskod för den faktiskt utförda åtgärden, om denna inte är ersättningsberättigande i det enskilda fallet
 • tandnummer och tandposition
 • vårdgivarens pris för utförd åtgärd för den aktuella patienten
 • grunden för begäran om ersättning i form av särskilt tandvårdsbidrag.

I samband med begäran om ersättning i form av allmänt tandvårdsbidrag ska vårdgivaren även lämna uppgifter om

 • patientens antal kvarvarande tänder
 • patientens antal kvarvarande intakta tänder.

I Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2008:13) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret finns kvarvarande och intakta tänder definierade.

Landstingens tandvårdsstöd

Av landstingens tandvårdsstöd är det tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar (F-tandvård) samt nödvändig tandvård (N-tandvård) som ska rapporteras till Socialstyrelsen via Försäkringskassan. De uppgifter som ska rapporteras in är

 • vårdgivarens mottagning och organisationsnummer
 • patientens personnummer och kön
 • diagnoser
 • undersöknings- eller behandlingsåtgärder
 • datum då undersöknings- och behandlingsåtgärder slutfördes
 • på vilken grund patienten har fått tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift
 • tandnummer och tandposition
 • patientens antal kvarvarande tänder
 • patientens antal kvarvarande intakta tänder.

I Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2008:13) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret finns kvarvarande och intakta tänder definierade.

Abonnemangstandvård

Patienter som har avtal om abonnemangstandvård kan inte få ersättning från högkostnadsskyddet för den tandvård som ingår i avtalet. Du som är tandläkare eller tandhygienist ska dock rapportera in samma uppgifter till Försäkringskassan för abonnemangspatienter som för patienter med högkostnadsskydd enligt förordningen om statligt tandvårdsstöd.

Skyldigheten att rapportera utförd tandvård och tandhälsa

Skyldigheten att rapportera in uppgifter om utförd tandvård och tandhälsa framgår av 15c§ i tandvårdslagen (1985:125), 15§ i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd, kap 3 3§ i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och 11a§ i tandvårdsförordningen (1998:1338).

Sekretess

De uppgifter du lämnar till registret skyddas av absolut sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Enligt 24 kapitlet, 8§ kan personuppgifter endast lämnas ut för statistik och forskning som godkänts av etikprövningsnämnd. I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild person eller klinik.