Tandhälsoregistret

Tandhälsoregistret fyller en viktig funktion på forskningens och statistikens område när det gäller att följa tandhälsan i Sverige över tid. Registret innehåller information om tandvård inom det statliga tandvårdsstödet, tandvård till personer med vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar samt nödvändig tandvård.

Syftet med registret är att kunna följa tandvårdens och tandhälsans utveckling i Sverige. Uppgifterna ska kunna användas till statistik, utveckling av kvalitetsindikatorer samt uppföljningar och utvärderingar. Tandhälsoregistret är, liksom övriga hälsodataregister, baserat på personnummer vilket ger möjligheter att samköra uppgifterna i registret med övriga hälsodataregister.

Uppgifterna kan användas för att svara på exempelvis:

  • Vilka samband finns det mellan oral hälsa och sjukdomar som diabetes och hjärt- kärlsjukdomar?
  • Hur påverkar läkemedel eller muntorrhet karies?
  • Finns det regionala, socioekonomiska och demografiska skillnader?
  • Hur utvecklas tandvården med tiden?

Innehåll

Tandhälsoregistret omfattar inte den tandvård som gratis ges till barn och unga. Fram till och med 2016 gällde det personer mellan 0 och 19 år. Den 1 januari 2017 utökades den tandvården till att gälla personer mellan 0 och 21 år och från och med den 1 januari 2018 får personer mellan 0 och 22 år gratis tandvård.

I tandhälsoregistret finns samtliga tillstånd och åtgärder som skickats in till och godkänts av Försäkringskassan inom ramen för det statliga tandvårdsstödet.

De flesta åtgärder omfattas av det statliga tandvårdsstödet, men inte alla. Det är främst kosmetiska åtgärder som inte ingår. Det är Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) som beslutar vilka åtgärder som ska vara ersättningsberättigande.

Det statliga tandvårdsstödet består av tre delar, allmänt tandvårdsbidrag (ATB), särskilt tandvårdsbidrag (STB) samt ett högkostnadsskydd. Tandvårdsstödet är till för att stimulera ökad besöksfrekvens och för att minska de ekonomiska hindren för personer med stora tandvårdsbehov att genomföra den tandvård de behöver.

Från och med 1 januari 2013 omfattar insamlingen av uppgifter till tandhälsoregistret även information om viss tandvård som utförs till hälso- och sjukvårdsavgift. Det gäller tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar och så kallad Nödvändig tandvård som erbjuds personer med stora omvårdnadsbehov.

Uppgifterna rapporteras av tandläkare till Försäkringskassan, som därefter skickar vidare uppgifterna till Socialstyrelsen. Uppgifter om hemort, födelseland, medborgarskap och civilstånd hämtas från Statistiska centralbyrån. Registeruppgifterna bevaras tillsvidare.

Mer om vilka uppgifter som ingår i registret hittar du i variabelförteckningen

Sekretess

Tandhälsoregistret har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register.

Beställa data eller statistik

Om du vill beställa uppgifter från registret, se Beställa data eller statistik. Observera att du ska använda specifika koder när du beställer. Koderna hittar du i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrift om tandvårdsstödet.

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få ta del av vad som finns i registret om dig själv och få eventuella felaktiga uppgifter rättade. Se sidan Begära registerutdrag för mer information.