Bortfall och kvalitet

På den här sidan hittar du information om kvaliteten och bortfallet i patientregistret.

Förändrad inrapportering påverkar bortfall och kvalitet

År 2015 ändrades inrapporteringen till registret från årsvis till månatlig. Detta påverkar också bortfallet och kvaliteten i registret. Information om bortfall och kvalitet på 2015 års uppgifter och framåt kommer att publiceras här under 2016.

Informationen nedan handlar om uppgifterna fram till och med år 2014.

Slutenvården

Slutenvårdsuppgifter som skickas till patientregistret är generellt sett goda med ett bortfall på mindre än en procent. Personnumret saknas eller är felaktigt för knappt en procent av vårdtillfällena de senaste åren, varav merparten avser barn eller utomlands boende. Huvuddiagnos saknas för cirka en procent av vårdtillfällena. Uppgift om yttre orsak saknas sedan 2006 för omkring tre procent av vårdtillfällena. Variabler som sjukhus, klinik, kön, ålder, in- och utskrivningsdatum är så gott som kompletta.

Från 1964 deltog sex landsting i rapporteringen, varav fyra rapporterade från alla sina sjukhus. Rapporteringen ökade och från och med 1987 har samtliga offentliga sjukvårdshuvudmän rapporterat varje år. För den psykiatriska vården är registret heltäckande från 1973 med undantag av enstaka år för några landsting. Före 1973 saknas i stort sett uppgifter från psykiatrisk vård.

Öppenvården

Öppenvårdsuppgifterna håller en sämre kvalitet och har ett större bortfall än slutenvårdsuppgifterna. Men kvaliteten har ökat och bortfallet minskat de senaste åren. Framförallt har bortfallet på huvuddiagnos minskat från 25–30 procent de första åren till någon enstaka procent men det är stora skillnader i bortfall mellan landsting och mellan medicinska verksamhetsområden.

Tvångsvården

Kvaliteten i i tvångsvårdsuppgifterna har förbättrats år för år. Från 2009 till 2014  har antalet patienter inom lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) ökat, men detta beror inte på en reell ökning utan på en förbättring av inrapporteringen. Detsamma gäller tvångsåtgärder som ser ut att ha ökat dramatiskt, vilket beror på en bättre rapportering. Därför lämpar sig tvångsvården i patientregistret inte för att visa på trender. Generellt sett så antas antalet patienter som vårdats inom LPT och LRV vara en mer tillförlitlig uppgift än antalet tvångsåtgärder. Båda uppgifterna ökar i värdemängd varje år vilket tyder på en förbättrad inrapportering år för år.

Akutväntetider

Kvaliten på de variabler som anger tidpunkter vid akuta öppenvårdsbesök är ännu relativt osäker. Alla landsting har lyckats rapportera tidpunkter för dessa besök och möjligheten att använda dessa för beräkning av akutväntetider utreds för närvarande.

Validering av diagnosen akut hjärtinfarkt

Socialstyrelsen har gjort en studie för att uppskatta om akut hjärtinfarkt under- eller överrapporteras till patientregistret. Det har också studerats om det finns några skillnader mellan kön, åldersgrupper, geografiska områden och sjukhusty-per, eller mellan kliniker med särskilda hjärtintensivvårdavdelningar och övriga kliniker.

Inrapportering

I dokumentet Täckningsgrad i patientregistret, kan man läsa mer om täckningsgrad och vilket år varje huvudman började rapportera till patientregistret. Där finns också kommentarer om år med ofullständig rapportering från en huvudman.