Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

Bortfall och kvalitet

De uppgifter som lämnas in från sjukvårdshuvudmännen kvalitetskontrolleras regelmässigt. Socialstyrelsen har sammanfattat hur denna rapportering ser ut per landsting.

Den årliga underrapporteringen de senaste åren uppskattas till mindre än en procent beträffande somatisk slutenvård. Personnumret saknas eller är felaktigt för knappt en procent av vårdtillfällena de senaste åren, varav merparten avser barn eller utomlands boende. Huvuddiagnos saknas för cirka en procent av vårdtillfällena. Uppgift om yttre orsak saknas sedan 2006 för omkring tre procent av vårdtillfällena. Variabler som sjukhus, klinik, kön, ålder, in- och utskrivningsdatum är så gott som kompletta.

De uppgifter som lämnas in från sjukvårdshuvudmännen kvalitetskontrolleras regelmässigt så långt detta går att göra maskinellt. Då granskar vi också om obligatoriska variabler som sjukhus, personnummer, huvuddiagnos samt yttre orsak till skada eller förgiftning är fullständiga. Vidare testar vi att de koder som används för olika variabler, liksom datumangivelser, har giltiga värden. I samband med kvalitetstesterna rättas de uppgifter som går att åtgärda med en rimlig arbetsinsats.

Ibland rapporteras ett vårdtillfälle i sluten vård som avslutat med utskrivning till annan klinik, samtidigt som ett nytt vårdtillfälle rapporteras för samma person från samma klinik med inskrivningsdatum lika med eller före den första utskrivningen. Sådana kedjor av vårdtillfällen reduceras till ett vårdtillfälle, eftersom överföringar inom en klinik inte ska rapporteras till patientregistret.

På motsvarande sätt reduceras vårdtillfällen som börjar vid en intagningsavdelning och via en överföring fortsätter på en annan klinik. Sådana vårdtillfällen redovisas på den klinik som gör den sista utskrivningen. Detta görs för att jämförelserna av intagningsfrekvenser och medelvårdtider ska bli rättvisare. Denna reducering har sedan slutet av 1980-talet inneburit att antalet vårdtillfällen som årligen tillförts patientregistret varit mellan en och tre procent färre än vad som primärt rapporterats in från huvudmännen.

Det händer att vårdtillfällen rapporteras som överlappande varandra tidsmässigt, dvs. en och samma patient kan i några dagar rapporteras från flera olika kliniker. I dessa fall reduceras vårdtiden för något av vårdtillfällena så att varje patient i registret övernattar på endast en klinik i taget.

Om utskrivningar i sluten vård finns en rapport, som handlar om kvalitet och innehåll från 1964 till senaste aktuella år.

Validering av diagnosen akut hjärtinfarkt

Socialstyrelsen har gjor en studie för att uppskatta om akut hjärtinfarkt under- eller överrapporteras till patientregistret. Det har också studerats om det finns några skillnader mellan kön, åldersgrupper, geografiska områden och sjukhustyper, eller mellan kliniker med särskilda hjärtintensivvårdavdelningar och övriga kliniker.

Täckningsgrad - slutenvård

Huvudmännen började successivt under perioden 1964-1987 att rapportera uppgifter till registret från den somatiska slutna vården. Från och med 1987 har samtliga offentliga sjukvårdshuvudmän rapporterat varje år. Från 1964 deltog sex landsting i rapporteringen, varav fyra rapporterade från alla sina sjukhus. Två av dessa landsting har rapporterat samtliga år sedan dess. För de flesta landsting har täckningsgraden haft vissa brister de första åren de rapporterat till registret.

För den psykiatriska vården är registret heltäckande från 1973 med undantag av enstaka år för några landsting. Före 1973 saknas i stort sett uppgifter från psykiatrisk vård.

Inrapportering

I dokumentet Täckningsgrad i patientregistret, kan man läsa  mer om täckningsgrad och vilket år varje huvudman börjat rapportera till patientregistret. Där finns också kommentarer om år med ofullständig rapportering från en huvudman.