Utveckling av patientregistret

Patientregistret genomgår under 2013-2017 en stor satsning för att bättre kunna uppfylla användarnas behov. Här hittar du information om projekt och satsningar som påverkar patientregistrets utveckling.

Bakgrunden till utvecklingsbehovet av patientregistret är att användningen av registret förändrats genom åren, bland annat finns det från regeringens håll önskemål om mer aktuell data. Registret var från grunden tänkt som ett epidemiologiskt register, men används idag också till utvärderingar och uppföljningar. Uppgifter från registret används bland annat i öppna jämförelser och i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Projekt 2015

Månadsrapportering påbörjad

Under 2015 fokuserar vi främst på införandet av månadsrapportering till registret och kommunikationen kring detta. På webbsidan för uppgiftslämnare finns ingående information och ett förtydligandedokument om ofta förekommande frågor.

Avslutat besöken hos landsting och regioner

Under 2013-2015 har vi besökt samtliga landsting och regioner. På mötena har vi diskuterat bland annat utvecklingsplanen för patientregistret och hur kodningskvaliteten ser ut i det landsting/region vi besöker.

Sjukhus- och klinikkoder tillsammans med IVO

Under 2015 har vi påbörjat ett samarbete tillsammans med IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att ta fram nya sjukhus- och klinikkoder.

Publiceringsplan för månadsstatistik

I och med den påbörjade månadsrapporteringen har vi nu börjat planera för månadsstatistik. Under hösten 2015 kommer vi att diskutera hur och när statistiken ska tas fram.

Inventering av variabler i patientregistret jämfört med Socialstyrelsens termbank

Arbetet med att ser över de variabler som skiljer sig mellan vår termbank och patientregistret fortsätter. Tillsammans med terminologerna på Socialstyrelsen går vi igenom vilka variabler som behöver justeras samt vilka som kommer att ha en annan betydelse för patientregistret.

Indikatorverktyget uppdateras

Det verktyg som tidigare tagits fram för att redovisa enhetliga mått på kvalitet i diagnoskodning uppdateras i år.

Rapporten som togs fram 2013:
Kodningskvalitet i patientregistret – Ett nytt verktyg för att mäta kvalitet.

Möte med privata vårdgivare

Under våren hade vi ett möte tillsammans med Vårdföretagarna, som hade bjudit in representanter för flera privata vårdgivare. Under mötet diskuterades framförallt den inkommande månadsrapporteringen och dess konsekvenser. Mötet kommer att följas upp under hösten.

Projekt 2014

Rapport om statistikbehov utgående från patientregistret

Under 2014 genomförde vi ett projekt för att undersöka hur vi kan anpassa vår statistik för att bättre möta användarnas behov. En konsult har därför tagit fram en rapport som vi kommer att använda i vår fortsatta satsning för att utveckla statistiken.

Rapport över nationella inrättnings- och klinikkoder

Socialstyrelsen gav våren 2014 i uppdrag till en konsult att se över de inrättnings- och klinikkoder som används i registret och hur de kan utvecklas. Uppdraget har resulterat i en rapport över nationella inrättnings- och klinikkoder. Socialstyrelsen kommer nu att samarbeta med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kring det vårdgivarregister de utvecklar.

Film om patientregistret

I maj 2014 tog vi fram en film om syftet och nyttan med registret, där vi bland annat intervjuar användare av registret. Se filmen här.

Fortsatta besök hos landsting och regioner

Under 2014 fortsatte vi med de besök i landsting och regioner som vi påbörjade 2013. Vi besökte tolv landsting och regioner: Södermanland, Västerbotten, Stockholm, Gävleborg, Östergötland, Örebro, Skåne, Kalmar, Norrbotten, Jönköping och Blekinge. Från vår sida har vi fått lära oss mer om hur landstingen arbetar med kodning och statistik och om hur statistik används i lokala projekt.

Utvidgad uppgiftsskyldighet för psykiatrisk vård

Uppgifter om psykiatrisk vård i patientregistret är en rapport där vi föreslår att uppgiftsskyldigheten till patientregistret för uppgifter rörande öppen psykiatrisk vård ska utvidgas till att också gälla andra yrkesgrupper än läkare. Fler än tre av fyra besök i den psykiatriska öppenvården sker idag hos andra än läkare. Många behandlingar rapporteras därför inte till patientregistret.

Förtydligandedokument till hjälp vid inrapportering

Som stöd för inrapportering tog vi fram ett förtydligande av föreskrifter till patientregistret där du bland annat hittar svar på ofta förekommande frågor. Ändringar sen senaste version markeras med streck i vänster marginal.

Förberedelser inför 2015 års inrapportering

Vi förberedde månatlig inrapportering, som påbörjas 2015. Under sommaren 2014 testade några landsting att rapportera in enligt ny föreskrift (SOSFS 2013:35). Vi tog också fram tester för återkoppling, som ska gälla från och med 2015.

Patientregistret 50 år

Vi firade att patientregistret fyllde 50 år, bland annat med ett jubileum som hölls den 2 oktober 2014 i Stockholm. Medverkande var bland annat Björn Smedby, som var med och etablerade registret.

Utökad kommunikation med uppgiftslämnare


Fler kontaktpersonsmöten
Vi har ytterligare förbättrat kommunikationen till uppgiftslämnare och andra som berörs av inrapporteringen till registret. Under året har två kontaktpersonsmöten hållits. Medverkande på möten är kontaktpersoner från landsting, regioner och privata vårdgivare.

Utskick, Powerpointpresentation och faktablad
Dessutom har vi tagit fram ett utskick som går ut cirka fyra gånger per år till uppgiftslämnare. För att våra kontaktpersoner ska kunna berätta om patientregistret i sina organisationer har vi också tagit fram en Powerpoint-presentation om registret och dess utveckling. För en mer kortfattad presentation av registret finns ett faktablad att ladda ner.

Möte med journalleverantörer
Vi deltog på öte med journalleverantörer och representanter för dess kundgrupper initierat av Inera. På mötet presenterade vi vad patientregistret är, utvecklingsplanen och de förändringar som gäller enligt nya föreskriften SOSFS 2013:35. Förhoppningen är att journalleverantörerna ska få bättre kunskap om registret och därmed kunna underlätta för uppgiftslämnare.

Inventering av variabler i patientregistret jämfört med Socialstyrelsens termbank

Vi identifierade variabler i patientregistret och Termbanken som kan behöva ses över. Nästa steg är att i samarbete med terminologerna på Socialstyrelsen gå igenom vilka variabler som behöver justeras samt vilka som kommer att ha en annan betydelse för patientregistret.

Fortsatt arbete med utvecklingsplanen

Under 2014 fortsatte vi arbeta med de projekt som tas upp i utvecklingsplanen för patientregistret.

Projekt 2013

Ändringar i föreskriften för patientregistret

Under 2013 har två ändringsföreskrifter om uppgiftsskyldigheten till patientregistret beslutats. Den första, SOSFS 2013:30, träder i kraft 1 januari 2014 och gäller för 2014 års inrapporterade uppgifter medan den senare träder i kraft 1 januari 2015. För mer information, se För uppgiftslämnare till patientregistret.

Utvecklingsplan för patientregistret

Utvecklingsplan för patientregistret – 2013-2017 har tagits fram. I planen konkretiserar Socialstyrelsen patientregistrets viktigaste utvecklingsområden inom bland annat aktualitet, kvalitet och syfte.

Besök hos landsting och regioner

I utvecklingsplanen för patientregistret framgår det att Socialstyrelsen ska besöka samtliga landsting och regioner för att ha en dialog kring bland annat registrets syfte och nytta. Under 2013 besökte vi Region Gotland, Region Halland, Landstinget Kronoberg och Landstinget Västmanland.

Utökat antal kontaktpersonsmöten

Socialstyrelsen ordnar årligen möten med kontaktpersoner från landsting, regioner och privata vårdgivare. För att förbättra kommunikationen och dialogen har mötena utökats till att vara två till tre möten per år. Under 2013 ordnades tre möten där bland annat inrapportering, pågående projekt och förnyad föreskrift diskuterats.

Förbättrad återkoppling till inrapportörer

Under 2013 arbetade vi med att förbättra återkopplingen till inrapportörer. Hur återkopplingen och kontrollerna som görs hos oss ser ut hittar du på För uppgiftslämnare till patientregistret.

Jämförelser av täckningsgrader

Rapporteringen till nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren – jämförelser av täckningsgrader är en rapport som visar hur väl man inom vården i respektive landsting och sjukhus rapporterar till kvalitetsregistren och hälsodataregistren. I bilagan till rapporten presenteras också samtliga jämförelser med tabeller för varje landsting och deras sjukhus.

Kvalitetsindikatorer – ett verktyg att använda nationellt och regionalt

Kodningskvalitet i patientregistret – Ett nytt verktyg för att mäta kvalitet är en rapport som Socialstyrelsen tagit fram för att redovisa enhetliga mått på kvalitet i diagnoskodning. Rapporten visar på skillnaderna i kodningen mellan olika landsting och regioner och ger exempel på kontroller av kodning som även kan tillämpas lokalt.

Uppföljning av väntetider inom akutsjukvården

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar – Plan för utveckling av system för uppföljning är en av tre rapporter som Socialstyrelsen tagit fram kring väntetider inom akutsjukvården. Denna togs fram för att utreda förutsättningar för att mäta väntetider inom akutsjukvården samt att ta fram kvalitetsindikatorer som speglar väntetider.

I Uppföljning av väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar – delrapport april 2013 föreslås vilka variabler som ska samlas in för detta syfte.

I Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar – Rapport december 2013 tar vi upp utvecklingen för väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar 2010–2013 samt ger en utgångspunkt för den statistik som från och med 2015 kommer att rapporteras in till patientregistret.

Patientens väg genom vården - system för uppföljning av väntetider i vården – Rapport december 2013

I Patientens väg genom vården - system för uppföljning av väntetider i vården – Rapport december 2013 redovisas hur ett system för att följa upp väntetider på nationell nivå med stöd av patientregistret kan utformas.

Framtida projekt

Nationell datainsamling i primärvården

Nationell datainsamling i primärvården är en rapport där Socialstyrelsens presenterar förslag till vilka uppgifter som bör samlas in om primärvården för att ge underlag för statistik och forskning samt uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. 2012 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att undersöka förutsättningarna för att ta in uppgifter om primärvård. Arbetet resulterade i denna rapport. Socialstyrelsen väntar för närvarande på beslut av regeringen i frågan.

Kontakt