För uppgiftslämnare till medicinska födelseregistret

Denna sida vänder sig till dig som arbetar inom förlossningsvården och ska rapportera journaluppgifter till Socialstyrelsen. Uppgifterna ska rapporteras senast en månad efter barnets födsel.

Uppgiftsskyldigheten till medicinska födelseregistret regleras i lagen om hälsodataregister (1998:543) i förordning (2001:708) om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen.

Sekretessen kring registret är sträng

De uppgifter du lämnar till registret skyddas av sträng sekretess. Vi lämnar bara ut personuppgifter för forskning om det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. I den statistiken som vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Steg-för-steg vid inrapportering till registret

 1. Ska jag rapportera?
 2. Vad ska jag rapportera?
 3. Hur ska filerna se ut?
 4. Vart skickar jag uppgifterna?
 5. När ska jag rapportera in?
 6. Vad händer sen med uppgifterna?

1. Ska jag rapportera?

Alla som bedriver förlossningsverksamhet är ansvariga för att skicka in samtliga journaler från mödra- och förlossningsvården (MHV1, MHV2, FV1, FV2) för alla graviditeter som lett fram till en förlossning. Journalerna hittar du på höger sida under blanketter.

2. Vad ska jag rapportera?

I journalerna (MHV1, MHV2, FV1, FV2) finns de variabler som ska skickas till Socialstyrelsen markerade med rött. Du kan även se vilka variabler som ska rapporteras in i denna förteckning.

För att uppgifterna du rapporterar ska kunna användas till bland annat forskning och nationella beslut inom hälso- och sjukvård är det väldigt viktigt att se till att data som rapporteras håller god kvalitet. Detta genom att se till att rapportera in variabler så fullständigt som möjligt, till exempel personnummer på både modern och barnet.

Du behöver ett MVC-nummer
Om du inte rapporterat in tidigare ska du börja med att begära ett MVC nummer. Numret används på MHV1 blanketten vid inskrivning till mödrahälsovården. Då mejlar du till medicinska födelseregistrat och uppger att
du vill ha ett MVC nummer samt anger dina kontaktuppgifter. Vi behöver följande uppgifter:

 • Landsting
 • Enhetens namn och tillhörighet (om det finns)
 • Adress, postnummer och ort
 • Kontaktpersoner. Ange gärna flera kontaktpersoner, till exempel en barnmorska som arbetar på enheten, samordningsbarnmorska samt eventuellt verksamhetschef. Numrera kontakterna så att en kontakperson får samma nummer även i informationen om telefon och e-post.
 • Telefonnummer. Ange gärna telefonnummer till alla kontaktpersoner.
 • E-post och eventuell hemsida. Ange gärna e-post till alla kontaktpersoner.
 • Datum då enheten startades.
 • Vårdform (privat, offentlig).

3. Hur ska filerna se ut?

Om du behöver en filspecifikation för elektronisk inrapportering, kontakta medicinska födelseregistrat.

4. Vart ska jag skicka uppgifterna?

Vi rekommenderar att du skickar in uppgifterna elektroniskt till oss men det finns också möjlighet att skicka in dem per post.

Elektronisk inrapportering
Vi erbjuder en möjlighet till säker uppladdning av filer via vår webbplats. Information om hur du gör detta hittar du på sidan om elektronisk inrapportering.

Per post
Pappersblanketter skickas till:
Socialstyrelsen
Medicinska födelseregistret
106 30 Stockholm

Ange avsändaruppgifter
Oavsett hur du väljer att rapportera in ska du ange MVC-nummer, organisation/landsting, adress, telefonnummer och mejladress. Ange även namn på den som rapporterat in. Se punkt 2 i denna lista för information om hur du får ett MVC-nummer.

5. När ska jag rapportera in?

Uppgifterna om hälso- och sjukvård ska skickas in regelbundet, gärna i slutet av varje månad. Sista datum att rapportera är 31 januari efterföljande kalenderår. Det går dock att komplettera registeruppgifter fram t.o.m. 1 maj, exempelvis för extremt prematura barn som föds i slutet av föregående år och som vårdas länge på sjukhus eller om ni önskar komplettera enskilda variabler.

6. Vad händer sen med uppgifterna?

Vi skickar ut en sammanställning av era inrapporterade uppgifter fyra gånger per år, oavsett hur ofta ni rapporterar in. Syftet är att stämma av den inrapporterade volymen jämfört med tidigare år samt uppmärksamma er på om ni har stort partiellt bortfall. Återkopplingen sker vid följande tidpunkter:

 • juni: sammanställning för januari till mars
 • september: sammanställning för januari till juni
 • december: sammanställning för januari till september
 • mars: sammanställning för föregående år

Efter det sammanställer och kvalitetssäkrar vi alla samlade uppgifter så att de kan användas till statistik, fördjupade analyser, utvärderingar och forskning. Uppgifterna används bland annat i årsrapporten från medicinska födelseregistret. Den senaste rapporten finns på sidan Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda.