/
/
/

Läkemedelsregistret

Registret innehåller uppgifter om läkemedel som hämtas ut mot recept eller motsvarande. Uppgifterna används till epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik. Syftet är att öka patientsäkerheten.

Syftet med läkemedelsregistret är att öka patientsäkerheten på läkemedelsområdet. Ökad kunskap kring olika läkemedels effekter och säkerhet kan vara till nytta för varje enskild patient. Kunskapen bidrar till att rädda liv och förbättra livskvaliteten för många.

Läkemedelsregistret är ett hälsodataregister som används av såväl forskare, journalister, utredare inom landsting och myndigheter som av representanter från läkemedelsindustrin. Från det att personnummer infördes i registret i juli 2005 har det bidragit till ökat fokus på patienter och patientnytta istället för på piller och pengar.

Frågeställningar som läkemedelsregistret kan bidra till att besvara:

  • Har användingen av antibiotika bland barn minskat eller ökat jämfört med förra året?
  • Hur många nya diabetesbehandlade patienter tillkommer varje år?
  • Hur stor andel av personer 80 år och äldre har tio eller fler läkemedel samtidigt?
  • Hur stor andel av befolkningen har otillåtna läkemedelskombinationer?

Registret kan även samköras med andra hälsodataregister som till exempel patientregistret för att koppla ihop läkemedelsanvändning med olika diagnoser.

Innehåll

Läkemedelsregistret innehåller alla uttag av läkemedel som hämtas ut mot recept och alla förmånsberättigade förbrukningsartiklar och livsmedel som hämtats ut mot hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar på apotek. Antalet uthämtade recept är närmare 100 miljoner om året. Registret uppdateras med nya uppgifter varje månad och innehåller information om:

  • patienten
  • förskrivningen
  • kostnaderna
  • förskrivaren
  • förskrivarens arbetsplats
  • apoteket.

För full förteckning av variabler se variabelförteckningen. Observera att det inte går att identifiera förskrivare eller förskrivarens arbetsplats i registret utan bara förskrivarens yrke och specialistutbildning respektive arbetsplatsens län och medicinska verksamhetsområde (klinik).

Sekretess

Läkemedelsregistret har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register. Sekretess gäller för uppgifter av ekonomisk karaktär för juridiska personer och enskilda företag.

Beställa data eller statistik

Om du vill beställa uppgifter från registret, se Beställa data eller statistik.

Uppgiftsinlämning

All expediering på recept skickas till eHälsomyndigheten vartefter Socialstyrelsen tar emot uppgifterna och lagrar dem i läkemedelsregistret.