/
/
/

Registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård

Registret innehåller uppgifter om kommunala hälso- och sjukvårdinsatser. Det utgör bland annat underlag till officiell statistik och forskning och har en omfattning på nästan 400 000 personer per år.

Syftet med registret är att tillhandahålla uppgifter om hälso- och sjukvårdinsatser som kommunen ansvarar för enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Registret uppdateras två gånger per år och utgör underlag till forskning och till officiell statistik som publiceras på Socialstyrelsens webbplats.

Innehåll

Registret inrättades 2007. Den första insamlingen avser vård- och omsorgsinsatser i september samma år. Registret har sedan dess uppdaterats halvårsvis med uppgifter för de senaste sex månaderna. 

Registret omfattar personer som under månaden fått kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL. Registret innehåller uppgifter om nästan 400 000 personer per år.

Sekretess

Registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register.

Beställa data eller statistik

Om du vill beställa uppgifter från registret, gå till sidan Beställa data och statistik.

Uppgiftsinlämning

Från och med 2018 sker insamlingen via Socialstyrelsens portal. Här hittar du information om Socialstyrelsens nya inrapporteringsportal.

Registret utvecklas

Den 1 januari 2019 träder en ny föreskrift i kraft som påverkar kommunernas uppgiftsskyldighet till registret. Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2017:67 om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården, innebär bland annat att kommunerna blir skyldiga att lämna ytterligare uppgifter utöver de som de lämnar i dag. På sidan om utveckling av registren finns mer information om vad föreskriften innebär samt information om möjlighet till regionträffar med representanter från Socialstyrelsen.