/
/
/

Stöd till kvalitetsregister

Socialstyrelsens registerservice har möjlighet att stötta kvalitetsregister med bland annat täckningsgradsanalyser, underlagsstatistik och utdrag ur dödsorsaksregistret. Här hittar du information om hur det går till.

Täckningsgradsanalyser

Registerservice kan hjälpa kvalitetsregister att göra täckningsgradsanalyser genom att jämföra populationen i kvalitetsregistret med något av hälsodataregistren. Täckningsgraden anger då hur stor del av kvalitetsregistrets registerpopulation som har registrerats i hälsodataregistren och vice versa. Mer information om täckningsgrader och olika metoder för att beräkna dessa finns sammanställt här:

Så här får du hjälp med en täckningsgradsanalys:

 • Skicka ett mejl till registerservice där du meddelar oss ditt namn, vilket kvalitetsregister du representerar och hur du vill att vi ska utföra analysen. Urvalen ur de olika hälsodataregistren baseras vanligen på diagnos, åtgärds, och läkemedelskoder.
 • Vi meddelar dig hur du kan skicka data till vår elektroniska inrapportering. Du behöver enbart leverera de variabler som behövs för analysen. Uppgifter vi behöver av dig är personnummer på de personer som finns i registret och uppgifter om de åtgärder eller diagnoser som ditt register har för avsikt att registrera. Skicka gärna också någon typ av tidsangivelse för vårdkontakten, till exempel diagnosdatum eller operationsdatum. Det är dessutom en fördel om det går att koppla data till sjukhus och/eller landsting, använd gärna de sjukhuskoder som finns i patientregistret. Med dessa uppgifter kan vi öka jämförelsens precision.
 • När analysen är klar skickar vi resultatet till dig som aggregerad statistik.
 • Socialstyrelsen behåller inga uppgifter efter att analysen är gjord.

Underlagsstatistik

Mycket statistik finns i vår statistikdatabas. Hittar du inte den statistik du vill ha där kan vi också skicka statistik till kvalitetsregister. Det kan vara till exempel uppgifter om hur stort antal det finns av en diagnos eller åtgärd.  

Så här beställer du underlagsstatistik:

 • Skicka ett mejl till registerservice där du meddelar oss vilket register du representerar och vilken underlagsstatistik du är intresserad av.
 • Vi skickar sen uppgifterna till dig som aggregerad statistik nedbruten på kliniknivå, om du inte önskat få dem på annat sätt.

Dödsorsaksuppgifter

Som behörig företrädare för ett kvalitetsregister har du rätt att begära ut uppgifter om dödsorsak och dödsdatum om de behövs för registrets kvalitetssäkring.

Så här beställer du dödsorsaksuppgifter:

 • Skicka ett mejl till registerservice där du meddelar oss ditt namn, adress till registret, vilket landsting som har personuppgiftsansvaret för registret och att du vill beställa dödsorsaksuppgifter.
 • Beställningen prövas av vår sekretessgrupp och efter det fattar vi beslut om vi lämnar ut data eller inte.
 • Vi meddelar dig beslutet samt när och hur du kan skicka data till vår elektroniska inrapportering.
 • Vi matchar sedan personnumren mot dödsorsaksregistret och skickar tillbaka uppgifter till dig i krypterat format på en CD-skiva via rekommenderad post.
 • Socialstyrelsen behåller inga uppgifter efter att analysen är gjord.

Metodstöd

Registerservice kan hjälpa kvalitetsregister med epidemiologisk metodkompetens. Metodstödet kan röra beräkningar av olika epidemiologiska mått på incidens, överlevnad eller andra mått för de jämförelser som du vill göra för ditt register. 

Kvalitetsregister kan också få hjälp med att hantera analyser där resultaten kan påverkas av skillnader i patientsammansättning, så kallad case-mix. När man exempelvis vill jämföra olika landsting eller vårdenheter uppstår ofta frågan om hur rättvisande jämförelsen är. Skillnader i patientsammansättning kan påverka resultaten eftersom olika grupper kan ha olika bakomliggande risk för det man vill jämföra. Skillnader kan till exempel röra ålder, kön och komorbiditet (annan sjuklighet). Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med case-mix:

Så här får du hjälp med metodstöd:

Skicka ett mejl till registerservice där du meddelar vad du är intresserad av att göra. Vi för sen en diskussion om vad som är möjligt att göra.

Beräkning av nya indikatorer och mått

Registerservice kan hjälpa kvalitetsregister att följa upp patienter över tid, i olika vårdtyper och över hela landet genom att göra sambearbetningar med Socialstyrelsens register. Tillsammans med kvalitetsregistren konstruerar vi indikatorer som jämför vårdens resultat och på det viset ökar kvalitetsregistrets användbarhet vid uppföljningar av vården. Sambearbetningarna kräver att de uppgifter man vill titta på finns i Socialstyrelsens register.

Två exempel på sambearbetningar mellan kvalitetsregister och något av hälsodataregistren vid Socialstyrelsen:

Exempel 1

Uppföljning av kvalitetsregistret på kortare eller längre sikt med avseende på komplikationer registrerade i patientregistret. Kvalitetsregistret har uppgifter om olika kirurgiska åtgärder eller annan vård men saknar uppgift om de lokala eller allmänna komplikationer som kan ha uppstått efter att patienten skrivits ut.

Exempel 2

Uppföljning med avseende på följsamhet till läkemedelsordination. I kvalitetsregistret finns angivet vilka läkemedel som sattes in under vårdtillfället för enskilda patienter men saknar uppgift om hur följsamheten har varit av läkemedlen tiden efter vårdtillfället. Genom läkemedelsregistret är det möjligt att följa uttagen av läkemedel som förskrivits på recept och med vilken periodicitet som uttagen har gjorts.

Så här får du hjälp med beräkning av nya indikatorer och mått:

 • Skicka ett mejl till registerservice och meddela oss vilka uppgifter du skulle vilja titta på. Vi för sen en diskussion om vad som är möjligt att sambearbeta.
 • Resultaten av sambearbetningen skickar vi i form av aggregerad statistik.
 • Socialstyrelsen behåller inga uppgifter efter att analysen är gjord.

Stöd till register som innehåller uppgifter om kommunal hälso- och sjukvård

Registerservice riktar ett särskilt stöd till de kvalitetsregister som innehåller uppgifter om kommunal hälso- och sjukvård. Dels till register som registrerar inom den kommunala hälso- och sjukvården men även till register som har en population som troligen får kommunal hälso- och sjukvård. Arbetet syftar dels till att inventera vilka kvalitetsregister som kan vara aktuella men även att titta på olika samkörningar med Socialstyrelsens register. Förhoppningen är att kvalitetsregister ska få mer information om sin population och att Socialstyrelsens register ska användas i en allt högre grad. Är du intresserad av vad vi kan göra för just ditt register, hör av dig till oss på registerservice så berättar vi mer.

Stöd till register i klassificeringsfrågor

Registerservice kan erbjuda stöd i frågor som rör klassificering till kvalitetsregister. Har du idéer på vad som kan vara aktuellt för just ditt register får du gärna kontakta oss på registerservice.