Matchning av registerdata

Vid forskning på registerdata från olika myndigheter finns det olika rutiner för hur du ska gå till väga vid matchning. Nedan presenterar vi de olika tillvägagångssätten.

För att få ut data från Socialstyrelsen måste du först skicka in en beställning som sedan genomgås av en sekretessprövning hos Socialstyrelsen. Mer om handläggningsprocessen och sekretessprövningen.

Matcha register med egen forskningsdatabas

I de fall uppgifter från Socialstyrelsens register lämnas ut med löpnummer och du vill behålla en koppling mellan dessa registeruppgifter och eget insamlat material (eget register eller databas) förutsätter det att du skickar in de delar av det egna materialet som ska användas i studien. Dessa uppgifter skickas på ett sätt som du kommer överens om med utsedd handläggare på Socialstyrelsen, vanligtvis som SAS-dataset eller textfil.

Socialstyrelsen tar sedan ut alla personnummer från ditt material och förser dessa med ett unikt löpnummer. Filen med personnummer + löpnummer kallas nyckelfil. Nyckelfilenlanvänds för att du ska kunna söka i Socialstyrelsens register med hjälp av personnummer och sedan byta ut personnumren till löpnummer. På så sätt avidentifieras materialet. Personnumret, och likvärdiga unika identifierare, tas också bort från materialet och ersätts med löpnumret. På så sätt kan unika individer följas i de olika dataseten via det skapade löpnumret. Trots detta förfarande är uppgifterna, genom sin detaljeringsgrad, fortfarande att betrakta som personuppgifter.

Matcha register vid olika myndigheter

Det är numera vanligt att det krävs registeruppgifter från fler än en myndighets register, till exempel uppgifter från Socialstyrelsens register, landstingens nationella kvalitetsregister eller från Statistiska centralbyråns register. Begäran om utlämnande måste ske till samtliga myndigheter som ska lämna ut uppgifter. De utlämnande myndigheterna samarbetar sedan för att göra utlämnandet så enkelt som möjligt, men varje myndighet gör sin egen sekretessprövning och sitt eget utlämnande.

I de fall som SCB:s register är inblandade är det ofta en fördel om SCB sammanställer den aktuella populationen och tar fram forskarens nyckelfil (personnummer + löpnummer) eftersom SCB genom sitt befolkningsregister kan hålla reda på återanvända och ändrade personnummer. SCB lämnar sedan ut sina registeruppgifter med löpnummer direkt till dig och förser sedan Socialstyrelsen med nyckelfilen. Socialstyrelsen kan därefter söka ut registeruppgifter och skicka dessa till dig försedda med de löpnummer som SCB skapat.

Registerdata vid andra myndigheter

Det kan vara av intresse från dig att begära ut kompletterande registeruppgifter för forskningsändamål från andra myndigheter än Socialstyrelsen. Nedan följer en lista på några andra myndigheter som har registeruppgifter för forskningsändamål:

Kontakt

Registerservice
075-247 30 00

Telefontider till registerservice är måndagar och torsdagar klockan 9-11.