Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS)

Här hittar du Socialstyrelsens gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, hälsoskydd och socialtjänst. Du hittar också Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicin, rättspsykiatri och rättsintyg.

 Från och med 1 juli 2015 ger sju myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling, HSLF-FS. Den nya författningssamlingen inkluderar även myndigheternas tidigare föreskrifter.

En förteckning över och länkar till samtliga myndigheters författningar inom HSLF-FS finns på kunskapsguiden.se.

Webbplatsen Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? tydliggör reglerna om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Webbplatsen har tidigare varit en handbok.


HSLF-FS och SOSFS HSLF-FS och SOSFS typ och nr
Typ av författning: Grundförfattning
Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3) Grundförfattning SOSFS 2012:3
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 1997:26) Rättsmedicinska undersökningar av avlidna (SOSFS 2012:5) Grundförfattning SOSFS 2012:5
Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS (SOSFS 2012:6) Grundförfattning SOSFS 2012:6
Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:39) om desinfektion av avloppsvatten (SOSFS 2011:6) Grundförfattning SOSFS 2011:6
Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12) Grundförfattning SOSFS 2011:12
Upphävande av föreskrifter och allmänna råd som rör difteri och stelkramp (SOSFS 2009:7) Grundförfattning SOSFS 2009:7
Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer (SOSFS 2009:8) Grundförfattning SOSFS 2009:8
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:9) om användning av begrepp och termer (SOSFS 2009:11) Grundförfattning SOSFS 2009:11
Läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. (SOSFS 2009:12) Grundförfattning SOSFS 2009:12
Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1) (SOSFS 2009:17) Grundförfattning SOSFS 2009:17
Upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård (SOSFS 2010:1) Grundförfattning SOSFS 2010:1
Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad (SOSFS 2010:2) Grundförfattning SOSFS 2010:2
Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd på socialtjänstens område (SOSFS 2008:36) Grundförfattning SOSFS 2008:36
Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. med anknytning till hälso- och sjukvård (SOSFS 2008:35) Grundförfattning SOSFS 2008:35
Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder (SOSFS 2008:32) Grundförfattning SOSFS 2008:32
Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare (SOSFS 2008:30) Grundförfattning SOSFS 2008:30
Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:10) Förebyggande åtgärder kring fall av meningokocksjukdom (SOSFS 2008:28) Grundförfattning SOSFS 2008:28
Upphävande av föreskrifter och allmänna råd i verksamhet vid Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (SOSFS 2008:12) Grundförfattning SOSFS 2008:12
Upphävande av allmänna råd om samarbete om barn och ungdom Sverige – Finland (SOSFS 2008:9) Grundförfattning SOSFS 2008:9
Upphävande av föreskrifter och allmänna råd som rör smittskydd (SOSFS 2008:6) Grundförfattning SOSFS 2008:6
Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer (SOSFS 2007:17) Grundförfattning SOSFS 2007:17
Upphävande av allmänna råd om hälso- och sjukvård i krig (SOSFS 2007:14) Grundförfattning SOSFS 2007:14
Upphävande av allmänna råd om tuberkulos (SOSFS 2007:13) Grundförfattning SOSFS 2007:13
Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid (SOSFS 2006:16) Grundförfattning SOSFS 2006:16
Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:45) om bedömning av hälsorisker från vissa golvmaterial (SOSFS 2006:13) Grundförfattning SOSFS 2006:13
Statens instituts för särskilt utbildningsstöd föreskrifter om upphävande av föreskrifter inom myndighetens verksamhetsområde (SOSFS 2005:31) Grundförfattning SOSFS 2005:31
Upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1978:25) om AD-vitaminprofylax hos barn (SOSFS 2005:25) Grundförfattning SOSFS 2005:25
Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom smittskyddsområdet (SOSFS 2005:19) Grundförfattning SOSFS 2005:19
Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. på hälso- och sjukvårdens område (SOSFS 2005:14) Grundförfattning SOSFS 2005:14
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1983:71) om ledning av hälso- och sjukvård samt hälsoskydd i krig (SOSFS 2005:9) Grundförfattning SOSFS 2005:9
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1987:25) om förbud mot användning av kopparamalgam inom tandvården (SOSFS 2005:2) Grundförfattning SOSFS 2005:2
Verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580) (SOSFS 2005:1) Grundförfattning SOSFS 2005:1
Upphävande av vissa författningar om undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm (SOSFS 2004:17) Grundförfattning SOSFS 2004:17
Metadonunderhållsbehandling och förskrivning av opiater på indikation narkomani (SOSFS 2004:15) Grundförfattning SOSFS 2004:15
Upphävande av vissa av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2004:14) Grundförfattning SOSFS 2004:14
Infektionsscreening av gravida (SOSFS 2004:13) Grundförfattning SOSFS 2004:13
Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11) Grundförfattning SOSFS 2004:11
Upphävande av allmänna råd om hälsoskydd vid tillfälligt boende (SOSFS 2004:9) Grundförfattning SOSFS 2004:9
Upphävande av vissa allmänna råd om kompetenskrav inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2003:8) Grundförfattning SOSFS 2003:8
Upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:86) med föreskrifter om användning av kateter i urinblåsan i vissa fall m.m.(SOSFS 2003:3) Grundförfattning SOSFS 2003:3
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:30) Statsbidrag till texttelefoner (SOSFS 2003:2) Grundförfattning SOSFS 2003:2
Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12) Grundförfattning SOSFS 2002:12
Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:2) LSS och det egna valet (SOSFS 2002:10) Grundförfattning SOSFS 2002:10
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg (SOSFS 2002:8) Grundförfattning SOSFS 2002:8
Upphävande av Socialstyrelsens cirkulär (MF 1972:43) om blanketter i anledning av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (SFS 1972:119) (SOSFS 2002-5) Grundförfattning SOSFS 2002:5
Upphävande av allmänna råd om privat omsorg för äldre och handikappade (SOSFS 2001:15) Grundförfattning SOSFS 2001:15
Omskärelse av pojkar (SOSFS 2001:14) Grundförfattning SOSFS 2001:14
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:4) om uppgiftsskyldighet till sjukvårdsregistret Grundförfattning SOSFS 2001:13
Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom medicinteknik (SOSFS 2001:11) Grundförfattning SOSFS 2001:11
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1994:9) Varningstexter och innehållsdeklaration på tobaksvaror samt begränsning av tjärhalten i cigaretter (SOSFS 2001:6) Grundförfattning SOSFS 2001:6
Upphävande av allmänna råd om smärtbehandling i livets slutskede (SOSFS 2001:4) Grundförfattning SOSFS 2001:4
Upphävande av Socialstyrelsens och riksarkivets allmänna råd (SOSFS 1991:22) om handhavandet av patientjournaler i vissa fall (SOSFS 2001:1) Grundförfattning SOSFS 2001:1
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1993:7) Anmälan till polismyndighet om hinder för innehav av skjutvapen (SOSFS 2000:16) Grundförfattning SOSFS 2000:16
Undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska (SOSFS 2000:9) Grundförfattning SOSFS 2000:9
Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) Grundförfattning SOSFS 1997:14
Kliniska obduktioner m.m.(SOSFS 1996:28) Grundförfattning SOSFS 1996:28
Rätt för barnmorskor att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte (SOSFS 1996:21) Grundförfattning SOSFS 1996:21
Användning av bröstmjölk m.m. (SOSFS 1987:8) Grundförfattning SOSFS 1987:8
Diagnostik av och förebyggande åtgärder mot rubellainfektion (SOSFS 1982:13) Grundförfattning SOSFS 1982:13
Särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16) Grundförfattning SOSFS 2012:16
Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik (SOSFS 2012:20) Grundförfattning SOSFS 2012:20
Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap (SOSFS 2013:20) Grundförfattning SOSFS 2013:20
Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (SOSFS 2012:11) Grundförfattning SOSFS 2012:11
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2004:12) om anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande p.g.a. sjukdom m.m. Grundförfattning SOSFS 2013:32
Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råd på hälsoskyddsområdet (SOSFS 2013:28) Grundförfattning SOSFS 2013:28
Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2005:5) om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel (SOSFS 2013:29) Grundförfattning SOSFS 2013:29
Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 1996:33) Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar (SOSFS 2013:33) Grundförfattning SOSFS 2013:33
Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2013:34) Grundförfattning SOSFS 2013:34
Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister (SOSFS 2013:35) Gäller från och med 2015-01-01 (SOSFS 2013:35) Grundförfattning SOSFS 2013:35
Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:28) Tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m. (SOSFS 2001:18) Grundförfattning SOSFS 2001:18
Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2) Grundförfattning SOSFS 2014:2
Målbeskrivningar för specialiteter inom ramen för läkarnas specialiseringstjänstgöring Grundförfattning SOSFS 1996:26

Upphävts genom SOSFS 2008:17. Enligt övergångsbestämmelser gäller den i vissa fall för ansökningar som inkom till Socialstyrelsen senast den 31 december 2013.

Läs mer om Målbeskrivningar för specialiteter inom ramen för läkarnas specialiseringstjänstgöring
Läkarnas specialiseringstjänstgöring m.m. Grundförfattning SOSFS 1996:27

Upphävts genom SOSFS 2008:17. Enligt övergångsbestämmelser gäller den i vissa fall för ansökningar som inkom till Socialstyrelsen senast den 31 december 2013.

Läs mer om Läkarnas specialiseringstjänstgöring m.m.
Handläggning av ärenden som gäller barn och unga (SOSFS 2014:6) Grundförfattning SOSFS 2014:6
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:6) Tillämpning av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (SOSFS 2014:13) Grundförfattning SOSFS 2014:13
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2014:14) Grundförfattning SOSFS 2014:14
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1989:21) om förebyggande av rabies (2014:16) Grundförfattning SOSFS 2014:16
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1992:9) om oklar febersjukdom efter utlandsvistelse (2014:17) Grundförfattning SOSFS 2014:17
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:8)Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård Grundförfattning SOSFS 2015:3
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:10) Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård Grundförfattning SOSFS 2015:4
Upphävande av allmänna råd (SOSFS 1991:6 och SOSFS 1998:3) om amalgam Grundförfattning SOSFS 2015:5
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1989:20) om hälsoundersökning av utländska adoptivbarn Grundförfattning SOSFS 2015:9
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:21) Vaccination mot influensa Grundförfattning SOSFS 2015:14
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1994:26) Vaccination mot pneumokocker Grundförfattning SOSFS 2015:13
Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:11) om anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati Grundförfattning SOSFS 2015:15
Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:23) om smittspårning Grundförfattning SOSFS 2015:16
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:7) om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit Grundförfattning SOSFS 2015:17
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn Grundförfattning SOSFS 2015:18
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2007:1) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall Grundförfattning SOSFS 2015:19
Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:11) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Grundförfattning SOSFS 2015:20
Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:12) om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa Grundförfattning SOSFS 2015:21
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2012:2) om smittspårningspliktiga sjukdomar Grundförfattning SOSFS 2015:22
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska Grundförfattning HSLF-FS 2015:23
Undantag från vissa bestämmelser i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende Grundförfattning HSLF-FS 2016:55
Rättspsykiatrisk undersökning Grundförfattning HSLF-FS 2015:31
Meddelande om HSLF-FS 2015:33 Grundförfattning HSLF-FS 2015:33
Sterilisering Grundförfattning HSLF-FS 2016:6
Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister Grundförfattning HSLF-FS 2016:7
Erkännande av kiropraktorers och naprapaters praktiska tjänstgöring i annat EES-land Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:38
Stödboende Grundförfattning HSLF-FS 2016:56
Hem för vård eller boende Grundförfattning HSLF-FS 2016:55
Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Grundförfattning HSLF-FS 2016:64
Avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi Grundförfattning HSLF-FS 2016:63
Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer Grundförfattning HSLF-FS 2016:61
Statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående Grundförfattning HSLF-FS 2016:57
Statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. Grundförfattning HSLF-FS 2016:58
Statsbidrag för viss verksamhet på funktionshinderområdet Grundförfattning HSLF-FS 2016:59
Statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar Grundförfattning HSLF-FS 2016:60
Avstängning från blodgivning p.g.a. zikavirus Grundförfattning HSLF-FS 2016:94
Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården Grundförfattning HSLF-FS 2017:67
Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter Grundförfattning HSLF-FS 2017:72
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård Grundförfattning HSLF-FS 2017:79
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter (HSLF-FS 2018:2) Grundförfattning HSLF-FS 2018:2
Rättsmedicinalverkets föreskrifter om riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid (HSLF-FS 2018:6) Grundförfattning HSLF-FS 2018:6
HSLF-FS 2017:77 Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring Grundförfattning HSLF-FS 2017:77
Behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel Grundförfattning HSLF-FS 2018:43
Nationell högspecialiserad vård Grundförfattning HSLF-FS 2018:48
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:15) Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Grundförfattning HSLF-FS 2018:49
Belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2019 Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:67
Utfärda intyg i hälso- och sjukvården Grundförfattning HSLF-FS 2018:54
Typ av författning: Konsoliderad (grund & ändring, internetversionen)
Allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) Konsoliderad SOSFS 2013:1
Anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen (SOSFS 2008:21) Konsoliderad SOSFS 2008:21
Hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation (SOSFS 2012:14) Konsoliderad SOSFS 2012:14
Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. (SOSFS 2011:11) Konsoliderad SOSFS 2011:11
Lex Sarah (SOSFS 2011:5) Konsoliderad SOSFS 2011:5
Användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning (SOSFS 2009:32) Konsoliderad SOSFS 2009:32
Vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2009:31) Konsoliderad SOSFS 2009:31
Donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler (SOSFS 2009:30) Konsoliderad SOSFS 2009:30
Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning (SOSFS 2006:9) Konsoliderad SOSFS 2006:9
Läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17) Konsoliderad SOSFS 2008:17
Transfusion av blodkomponenter (SOSFS 2009:29) Konsoliderad SOSFS 2009:29
Blodverksamhet (SOSFS 2009:28) Konsoliderad SOSFS 2009:28
Abort (SOSFS 2009:15) Konsoliderad SOSFS 2009:15
Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård (SOSFS 2008:18) Konsoliderad SOSFS 2008:18
Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret (SOSFS 2008:13) Konsoliderad SOSFS 2008:13
Utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2005:29) Konsoliderad SOSFS 2005:29
Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) Konsoliderad SOSFS 2008:1
Ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10) Konsoliderad SOSFS 2009:10
Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) Konsoliderad SOSFS 2009:6
Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2007:10) Konsoliderad SOSFS 2007:10
Uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården (SOSFS 2007:8) Konsoliderad SOSFS 2007:8
Yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4) Konsoliderad SOSFS 2006:4
Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika (SOSFS 2007:2) Konsoliderad SOSFS 2007:2
Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26) Konsoliderad SOSFS 2005:26
Kommunens skyldighet att lämna uppgifter om statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade (SOSFS 2005:21) Konsoliderad SOSFS 2005:21
Kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker (SOSFS 1995:1) Konsoliderad SOSFS 1995:1
Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1995:4) Konsoliderad SOSFS 1995:4
Anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område (SOSFS 1998:13) Konsoliderad SOSFS 1998:13
Fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar (SOSFS 1999:19) Konsoliderad SOSFS 1999:19
Socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem (SOSFS 2003:15) Konsoliderad SOSFS 2003:15
Förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner (SOSFS 1999:26) Konsoliderad SOSFS 1999:26
Uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen (SOSFS 2003:13) Konsoliderad SOSFS 2003:13
Biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2002:11) Konsoliderad SOSFS 2002:11
Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (SOSFS 2002:2) Konsoliderad SOSFS 2002:2
Särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare (SOSFS 2000:6) Konsoliderad SOSFS 2000:6
Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 1993:4) Konsoliderad SOSFS 1993:4
Försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken Konsoliderad SOSFS 2001:8
Allmäntjänstgöring för läkare (SOSFS 1999:5) Konsoliderad SOSFS 1999:5
Praktisk tjänstgöring för psykologer Konsoliderad SOSFS 2008:34
Läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) Konsoliderad SOSFS 2015:8
Vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall Konsoliderad HSLF-FS 2015:15
Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Konsoliderad SOSFS 2014:5
Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Konsoliderad SOSFS 2002:9
Kriterier för bestämmande av människans död Konsoliderad SOSFS 2005:10
Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (HSLF-FS 2016:1) Konsoliderad HSLF-FS 2016:1
Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) Konsoliderad HSLF-FS 2016:40
Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11) Konsoliderad SOSFS 2004:11
Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Konsoliderad SOSFS 2005:27
Information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning Konsoliderad SOSFS 2008:33
Livsuppehållande behandling (SOSFS 2011:7) Konsoliderad SOSFS 2011:7
Förebyggande av och behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10) Konsoliderad SOSFS 2014:10
Våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) Konsoliderad SOSFS 2014:4
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Konsoliderad SOSFS 2011:9
Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (SOSFS 2012:17) Konsoliderad SOSFS 2012:17
Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) Konsoliderad SOSFS 2015:10
Katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22) Konsoliderad SOSFS 2013:22
Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister (SOSFS 2013:35) Konsoliderad SOSFS 2013:35
Kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel (HSLF-FS 2016:41) Konsoliderad HSLF-FS 2016:41
Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga (HSLF-FS 2016:3) Konsoliderad HSLF-FS 2016:3
Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SOSFS 2002:9) Konsoliderad SOSFS 2002:9
Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd (HSLF-FS 2015:30) Konsoliderad HSLF-FS 2015:30
Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning (HLSF-FS 2016:86) Konsoliderad HSLF-FS 2016:86
Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) Konsoliderad HSLF-FS 2017:37
Typ av författning: Ändringsförfattning
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Ändringsförfattning SOSFS 2012:10
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Ändringsförfattning SOSFS 2011:23
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2011:22
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:15) om abort Ändringsförfattning SOSFS 2011:21
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning SOSFS 2011:19
Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning SOSFS 2011:10
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler Ändringsförfattning SOSFS 2012:15
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler Ändringsförfattning SOSFS 2011:17
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2011:16
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) omanvändning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2011:15
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning SOSFS 2008:27
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning SOSFS 2009:1
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning SOSFS 2009:3
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning SOSFS 2009:9
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning SOSFS 2012:8
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Ändringsförfattning SOSFS 2008:20
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:8) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården Ändringsförfattning SOSFS 2008:16
Upphävande av delar av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för... Ändringsförfattning SOSFS 2008:19
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården Ändringsförfattning SOSFS 2009:19
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade Ändringsförfattning SOSFS 2007:7
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:13) om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen Ändringsförfattning SOSFS 2006:15
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2006:19
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2007:22
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2008:25
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2009:33
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2004:2
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare Ändringsförfattning SOSFS 2007:3
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner Ändringsförfattning SOSFS 2009:16
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar Ändringsförfattning SOSFS 2009:20
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1995:4) Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Ändringsförfattning SOSFS 2010:5
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1995:1) Kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker Ändringsförfattning SOSFS 2010:6
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:13) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret Ändringsförfattning SOSFS 2012:18
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2009:21
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2005:16
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2006:6
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2006:23
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2007:15
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2009:5
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2011:1
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2013:9
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning SOSFS 2013:11
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29)om transfusion av blodkomponenter Ändringsförfattning SOSFS 2013:12
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler Ändringsförfattning SOSFS 2013:13
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2013:14
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2013:15
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:5) om lex Sarah Ändringsförfattning SOSFS 2013:16
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation Ändringsförfattning SOSFS 2013:17
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område Ändringsförfattning SOSFS 2013:18
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2013:2
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2013:4
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning Ändringsförfattning SOSFS 2013:5
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning SOSFS 2013:6
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Ändringsförfattning SOSFS 2013:8
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2007:18
Ändring i allmänna råden (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet Ändringsförfattning SOSFS 2013:19
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Ändringsförfattning SOSFS 2013:23
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2003:15) om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem. Ändringsförfattning SOSFS 2013:24
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2003:15) om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem Ändringsförfattning SOSFS 2011:14
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar Ändringsförfattning SOSFS 2013:21
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Ändringsförfattning SOSFS 2013:25
Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:11) Medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn Ändringsförfattning SOSFS 2012:13
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter Ändringsförfattning SOSFS 2011:18
Ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd Ändringsförfattning SOSFS 2013:26
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter Ändringsförfattning SOSFS 2013:31
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2002:2) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation Ändringsförfattning SOSFS 2006:8
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. Ändringsförfattning SOSFS 2003:11
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Ändringsförfattning SOSFS 2014:1
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende Ändringsförfattning SOSFS 2009:4
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler Ändringsförfattning SOSFS 2014:3
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1993:4) Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning SOSFS 2014:9
Ändring i allmänna råden (SOSFS 2008:8) om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption Ändringsförfattning SOSFS 2014:8
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare Ändringsförfattning SOSFS 2014:18
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2014:19
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Ändringsförfattning SOSFS 2015:1
Ändring i allmänna råden (SOSFS 2001:8) om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken Ändringsförfattning SOSFS 2015:2
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation Ändringsförfattning SOSFS 2015:6
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2015:7
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2015:23
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning HSLF-FS 2015:24
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:12) om utredning av vårdskador Ändringsförfattning HSLF-FS 2015:25
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter Ändringsförfattning HSLF-FS 2015:29
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:2
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:19
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:20
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:21
Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:22
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:23
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2014:7) om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:24
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:36
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:37
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:34) om praktisk tjänstgöring för psykologer Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:39
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:48
Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:36) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:65
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:85
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:87
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:52
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:89
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:53
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2013:35) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:91
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:95
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:2
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:10
Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:98
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:17) om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:11
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:12
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:13
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:14
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:15
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:16
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:33) om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:17
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:18
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:19
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:2
Socialstyrelsens föreskrifter om Ändring i föreskrifterna (2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk... Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:20
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:21
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:23
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:24
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:26
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:27
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:28
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:3
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:34
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:35
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:36
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:4
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:40
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:5
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:6
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:7
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:8
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:9
Socialstyrelsens föreskrifter om Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2004:11) om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:25
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:71
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:41) om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:76
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (HSLF-FS 2018:10) Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:10
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade (HSLF-FS 2018:11) Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:11
Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:30) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd (HSLF-FS 2018:12) Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:12
Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga (HSLF-FS-2018:13) Ändringsförfattning HSLF-FS-2018:13
Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder (HSLF-FS 2018:14) Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:14
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:15
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:16
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:17
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:18
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:19
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:20
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:21
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:22
HSLF-FS 2018:38 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:38
HSFS-FS 2018:39 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:39
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS-2018:44
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:50
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:51
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:52
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS-FS 20154:8) om läkarnas specialisttjänstgöring Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:53

Sök och avgränsa

Kontakt

Kontaktformulär för juridiska frågor

Beställ prenumerationer på Socialstyrelsens författningar inom HSLF-FS via e-post: publikationsservice@
socialstyrelsen.se

Ladda ner eller beställ

Förteckning över den 1 januari 2018 gällande författningar m.m. som Socialstyrelsen beslutat

Mer hos oss

kunskapsguiden.se har länkar till samtliga myndigheters författningar inom HSLF-FS.

Handböcker

Lex Sarah

Riktlinjer