/
/

Privat vård

Både privat och offentlig vård lyder under samma regelverk. Om du ska starta en privat verksamhet som bedriver vård finns det vissa bestämmelser som är viktiga att känna till.

Följande bestämmelser bör du som ska starta en privat verksamhet titta extra noga på:

Patientsäkerhetslagen 2010:659
Den 1 januari 2011 införs en ny patientsäkerhetslag. Syftet är att göra vården säkrare och att det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område (SOSFS 1998:13)
Här kan du läsa mer om att anmäla verksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Här hittar du även den blankett du ska använda (blankett SoSB 47031)

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH
I 38 § finns information om vilka verksamheter som är anmälningspliktiga. Det gäller bland annat verksamhet som yrkesmässigt erbjuder hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta. Anmälningsplikten gäller även offentliga bassängbad. Anmälan ska göras till den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydd, och verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter anmälan.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL
I 2 e § står det att det ska finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges där man ger hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
Föreskrifterna och allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4)
Allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet: Instrument och redskap, lokalens utformning, egenkontroll, information och rutiner vid ingrepp och behandling.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg SOSFS (2015:10)
Föreskriften innehåller krav på basal hygien i vård och omsork.

Patientdatalagen (2008:355)
Föreskriften reglerar journalföringen.

Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14)
Här kan du läsa mer om kraven på informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, till exempel hantering och förvaring av journaluppgifter.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00