25Hantering av patientuppgifter – Rättelse och förstöring

Detta är en del av Handbok till SOSFS 2008:14, informationshantering och journalföring.

Kapitel och avsnitt: 25Hantering av patientuppgifter – Rättelse och förstöring


Vad gäller vid rättelse av en patientjournal?

4 kap. 10 § SOSFS 2008:14
Rutinerna för hantering av patientuppgifter ska säkerställa att det går att rätta eller förstöra de patientuppgifter som enligt 8 kap. 3 och 4 §§ patientdatalagen ska rättas eller förstöras.

Detta gäller även om uppgifterna finns lagrade i ett centralt eller lokalt register inom vården, finns säkerhetskopierade eller är överförda till något annat medium för lagring.

Enligt 3 kap. 14 § patientdatalagen (2008:355) får uppgifter i en journalhandling inte tas bort eller göras oläsliga, förutom med stöd av bestämmelserna om journalförstöring i 8 kap. 4 § samma lag. När en felaktig uppgift ska rättas måste man ange när rättelsen gjordes och vem som har gjort den. Om en journalanteckning är signerad eller låst får innehållet alltså bara ändras i form av rättelser eller efter ett beslut om journalförstöring, se nedan. Om en felaktig uppgift ska rättas måste både den felaktiga uppgiften och rättelsen synas i journalen.

Vad gäller för förstöring av en patientjournal?

4 kap. 10 § SOSFS 2008:14
Rutinerna för hantering av patientuppgifter ska säkerställa att det går att rätta eller förstöra de patientuppgifter som enligt 8 kap. 3 och 4 §§ patientdatalagen ska rättas eller förstöras.

Detta gäller även om uppgifterna finns lagrade i ett centralt eller lokalt register inom vården, finns säkerhetskopierade eller är överförda till något annat medium för lagring.

Socialstyrelsen får besluta om att en patientjournal helt eller delvis ska förstöras (8 kap. 4 § patientdatalagen). Detta kan ske efter en ansökan från patienten eller någon annan person som omnämns i journalen. För att bevilja ansökan måste det finnas godtagbara skäl för den samtidigt som det måste vara uppenbart att de aktuella uppgifterna inte behövs för patientens framtida vård. Dessutom får det inte finnas skäl från allmän synpunkt att bevara journalen. Enligt förarbetena (prop. 1984/85:189  s. 50) till den tidigare gällande patientjournallagen innebär kravet på godtagbara skäl att en patient inte utan vidare kan få sin journal eller en del av den förstörd. Det krävs att anteckningarna rimligen kan medföra en psykisk belastning eller liknande för patienten om de bevaras. Genom inskränkningen  att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen ges enligt förarbeten en möjlighet att beakta olika samhällsintressen som avser journalmaterialet – till exempel insynen, forskningen och ekonomin i vården (prop. 2007/08:126 s. 100). Om journalhandlingarna exempelvis legat till grund för ett beslut hos en myndighet eller är bevis i en rättslig process kan de oftast inte heller förstöras av allmänna skäl. Den som ansvarar för den aktuella journalhandlingen kan också få tillfälle att yttra sig innan ansökan prövas slutligt. Ett avslag kan överklagas till länsrätten, medan ett bifall inte kan överklagas.

När Socialstyrelsen har fattat beslut om att en journal helt eller delvis ska förstöras ska vårdgivaren se till att förstöra originaljournalen samt alla journalkopior som har lämnats till myndigheter, andra vårdenheter, vårdgivare etc. När det gäller patientuppgifter i datajournaler och uppgifter som finns i säkerhetskopior (backup), på mikrofilm med mera kan det krävas ganska omfattande arbetsinsatser för att förstöra allt. När vårdgivaren inför ett nytt datajournalsystem är det därför nödvändigt att den ser till att det finns funktioner i det nya systemet som gör det möjligt att förstöra uppgifter. Socialstyrelsen brukar begära att ett beslut om förstöring av patientuppgifter ska verkställas inom två veckor.

 Kapitel och avsnitt
20Rutiner för journalföring – Patientjournalens innehåll
21Hantering av patientuppgifter – Hantering av patientuppgifter
22Hantering av patientuppgifter – Signering
23Hantering av patientuppgifter – Utlämnande av patientuppgifter
24Hantering av patientuppgifter – Förvaring
26Hantering av patientuppgifter – Annat språk än svenska