/
/
/

Handbok till SOSFS 2008:14, informationshantering och journalföring

information


Ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.


Välj kapitel  Visa alla

Kapitel och avsnitt
00Inledning
01Termer och begrepp
02Ansvar för informationssäkerhet – Vårdgivarens ansvar för informationssäkerhet
03Ansvar för informationssäkerhet – Informationssäkerhetspolicy
04Ansvar för informationssäkerhet – Standarder
05Ansvar för informationssäkerhet – Öppna nät
06Ansvar för informationssäkerhet – Inre sekretess
07Ansvar för informationssäkerhet – Styrning av behörigheter
08Ansvar för informationssäkerhet – Åtkomst inom vårdgivares verksamhet
09Ansvar för informationssäkerhet – Sammanhållen journalföring
10Ansvar för informationssäkerhet – Åtkomst vid sammahållen journalföring
11Ansvar för informationssäkerhet – Nödöppning vid sammanhållen journalföring
12Ansvar för informationssäkerhet – Kontroll av åtkomst
13Ansvar för informationssäkerhet – Enskildas direktåtkomst
14Ansvar för informationssäkerhet – Säkerhetskopiering
15Ansvar för informationssäkerhet – Dokumentation av verksamhetschefens uppdrag
16Ansvar för informationssäkerhet – Verksamhetschefens uppdrag
17Ansvar för informationssäkerhet – Personalens ansvar
18Rutiner för journalföring – Allmänt om krav på journalföring
19Rutiner för journalföring – Uppgifter om en patients identitet
20Rutiner för journalföring – Patientjournalens innehåll
21Hantering av patientuppgifter – Hantering av patientuppgifter
22Hantering av patientuppgifter – Signering
23Hantering av patientuppgifter – Utlämnande av patientuppgifter
24Hantering av patientuppgifter – Förvaring
25Hantering av patientuppgifter – Rättelse och förstöring
26Hantering av patientuppgifter – Annat språk än svenska
27Hantering av patientuppgifter – Tolkning och översättning
28Enskild verksamhets upphörande
29Checklista