Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Läkemedel som kan orsaka allvarliga rubbningar i hjärtats rytm – Fokus på förskrivning av antidepressiva och antipsykotiska läkemedel till äldre

Rapporten redovisar en studie, vars huvudsyfte har varit att kartlägga omfattningen och belysa riskerna vid förskrivning av läkemedel till äldre (enskilt eller i kombination) som är klassificerade med avseende på risk för uppkomst av livshotande rubbning i hjärtats rytm. Rapporten riktar sig till förskrivare och vårdgivare.

Sammanfattning

Personer som är 75 år eller äldre förskrivs i genomsnitt fem läkemedel. Samtidigt som läkemedel är av stor betydelse för att lindra, bota och förebygga sjukdom hos äldre, medför den höga förskrivningen att äldre har en ökad risk för förskrivning av läkemedel som kan ge upphov till allvarliga biverkningar. En ovanlig men livshotande biverkan är läkemedelsframkallad rubbning i hjärtats rytm (Torsades de Pointes kammararytmi, TdP). Syftet med denna studie är att ge en översikt av kunskapsläget kring, karakterisera omfattningen av, samt belysa risker med förskrivning av läkemedel som är klassificerade med avseende på risk för TdP. Studien är baserad på data från patient-, läkemedels- och dödsorsaksregistret.

Analyser baserade på ett internationellt accepterat system för klassificering av risk för TdP, visar att förskrivning av läkemedel med TdP-risk i Sverige är högre än vad som tidigare varit känt. Var sjätte person 65 år eller äldre hade förskrivning av minst ett läkemedel med fastställd (TdP 1) eller misstänkt (TdP 2) risk vid normal användning. Cirka hälften av förskrivningen med TdP 1- och TdP 2-klassade läkemedel utgjordes av antidepressiva, och tillsammans med antipsykotika, vissa antibiotika och urologiska medel stod de för mer än 90 % av den totala förskrivningen av läkemedel med TdP-risk vid normal användning.

Studien visar vidare att äldre personer har en ökad risk för TdP; i 3 av 4 av de 616 TdP-fall som registrerats i patientregistret var personen äldre än 62 år. Personer 75 år och äldre hade högst risk. Oftast hade personen använt ett TdP 1-klassat läkemedel. Antidepressiva var i särklass den enskilt vanligaste läkemedelsgruppen och citalopram det enskilt vanligaste läkemedlet, som förskrivits till personer med TdP diagnos, följt av antiarytmika- urologiska och antipsykotiska medel. Resultaten visar att TdP oftast är orsakad av en kombination av samtidigt förekommande riskfaktorer, i form av hög ålder, förskrivning av TdP 1 riskklassat preparat, samtidig förskrivning av mer än ett TdP klassat läkemedel, hjärt-kärlsjukdom och/eller användning av diuretika och protonpumpshämmare som kan framkalla elektrolytrubbning (kalium- respektive magnesiumbrist).

Då EKG krävs för att påvisa TdP, viket nästan alltid sker på sjukhus, kan mörkertalet vara stort för hur många äldre som drabbats av TdP-relaterad död utanför sjukhus. I denna studie har därför, förutom TdP-diagnos, även överrisk för död studerats hos äldre som förskrivits antidepressiva och antipsykotika. Resultaten visade, även om det måste betonas att det inte går att fastställa orsakssamband, en ökad risk för överdödlighet, som, liksom risken för TdP, korrelerade med TdP-riskklassningen. Detta efter hänsynstagande till ett stort antal möjliga påverkande faktorer, t ex ålder, kön, sjuklighet, demens, palliativ diagnos och andra förskrivna läkemedel.

Sammantaget visar studien att den utbredda förskrivningen av TdP-klassade läkemedel till äldre, är en angelägen fråga som behöver uppmärksammas mer. Andelen äldre personer som erhåller mediciner med TdP-risk är hög, speciellt gäller detta antidepressiva läkemedel och de allra äldsta. Resultaten visar att TdP-risker hos äldre till stor del är åtgärdbara och kan förebyggas genom individuellt anpassade åtgärder. En avsikt med studien, förutom att kartlägga och belysa risker med TdP-klassade läkemedel, är att bidra till att mer uppmärksamhet ägnas olika förebyggande åtgärder för att minimera risker för TdP vid läkemedelsgenomgångar och vid insättning av nya läkemedel till äldre personer. I dagsläget saknas vägledning, i nationella behandlingsrekommendationer, vad gäller förskrivning av läkemedel med TdP-risk till äldre i nationella behandlingsrekommendationer.

Då ett stort antal läkemedel är klassificerade med TdP-risk i varierande utsträckning (TdP 1, TdP 2, TdP 3 respektive utan känd TdP-risk) är det svårt för en enskild läkare att vara uppdaterad. I vetenskaplig litteratur har flera påverkbara åtgärder föreslagits för att minimera risken för uppkomst av TdP. En föreslagen åtgärd är utökad användning av elektroniskt förskrivarstöd för identifiering av TdP-risk för olika läkemedel och om möjligt undvikande av förskrivning av mer än ett TdP-riskklassat läkemedel samtidigt. En annan åtgärd som föreslagits i litteraturen är EKG monitorering för att studera eventuell QT förlängning (indikerar TdP- risk) vid insättning av TdP 1 och TdP 2- klassade läkemedel hos äldre som även har förekomst av andra riskfaktorer. Vad gäller elektrolytrubbning har analys av kalium och magnesium, samt att vid behov initiera substitutionsbehandling, rekommenderats vid användning av diuretika respektive syrasekretionshämmare hos äldre som förskrivs TdP 1-eller TdP-klassade läkemedel.

Läs hela sammanfattningen
Rapportens framsida

Publiceringsår: 2019
Artikelnummer: 2019-4-2
Format: PDF
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Bengt Danielsson
075-247 30 00

Johan Fastbom
075-247 30 00