Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Kartläggning av vestibulit – Förekomst och behandling av flickor och kvinnor med vestibulit samt behov av kunskapsstöd

Denna rapport innehåller en kartläggning av förekomsten av vestibulit samt en analys av kunskapsläget för patienter med vestibulit. Kartläggningen innehåller även uppgifter om samsjuklighet, befintliga resurser, behandlingsalternativ samt behov av kunskapsstöd för hälso- och sjukvården samt för information till den aktuella patientgruppen.

Sammanfattning

Antalet flickor och kvinnor i åldrarna 15–44 som har vårdats vid minst ett tillfälle för vestibulit, vulvasmärta och/eller samlagssmärta inom den specialiserade öppenvården och slutenvården 2001–2016, uppgår till mellan 8 603–53 924. Då det i dagsläget används olika kliniska diagnoskriterier på detta område varierar antalet unika individer beroende vilka diagnoser som inkluderas i beräkningen. Den rapporterade förekomsten av vestibulit, vulvasmärta och/eller samlagssmärta är väsentligt lägre i jämförelse med tidigare prevalensstudier från både Sverige och internationellt, vilket kan bero på mörkertal i registreringen av sjukdomen. Möjligheter till beräkning av prevalensen är därmed begränsad eftersom tillgänglig data är ofullständig. Ett ytterligare faktum är att verksamhet som bedrivs inom ungdomsmottagnings-verksamhet, primärvård eller vårdkontakt hos barnmorska inte registreras i hälsodataregister eller kvalitetsregister. En möjlig anledning till underrapporteringen, enligt uppgifter från dialogmöte samt enkätundersökningar, är att kunskapsläget om sjukdomen vestibulit inom flera delar av vårdkedjan är oklart.

Denna rapport visar på geografiska skillnader i såväl antalet unika indivi-der som vårdats för vestibulit samt antalet vårdkontakter. Det förekommer även regionala skillnader i tillgång till specialiserad gynekologisk vård på så kallade vulvamottagningar. Analys av registerdata och en genomgång av uppgifter från tidigare studier visar på samsjuklighet med andra smärtsjukdomar, psykisk ohälsa och kroniska svampinfektioner. En annan viktig aspekt att belysa är eventuella skillnader i fertilitetsutfall hos patienter med vestibulit såsom lägre fertilitet, ökad risk för förlossningsskador samt högre andel kejsarsnitt och åtgärder mot ofrivillig barnlöshet.

Personal inom hälso- och sjukvården som arbetar med patienter med vestibulit anser att det finns ett behov av att ta fram ett nationellt kunskaps-stöd för diagnoskriterier, behandling och uppföljning på området. Vidare framhålls att de begränsningar som präglar vården för patienter med vestibulit kan anses vara av strukturell karaktär där det kan behövas resursallokering och organisatoriska satsningar samt kompetenshöjning för att öka kunskapen om vestibulit i vårdkedjan och förbättra tillgången till speciali-serad vård för individer med vestibulit. Samverkan behöver optimeras mellan aktörer såsom kvinnokliniker, ungdomsmottagningsverksamhet, sex- och samlevnadsverksamhet, hud- och STD-mottagningar, primärvården samt elevhälsan. Slutligen finns det även ett behov att förbättra informationen om sjukdomen till den aktuella patientgruppen.

Läs hela sammanfattningen
Kartläggningen av vestibulit

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-6-16
Format: POD
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Hanna Mühlrad
075-247 30 00