Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Digitala vårdtjänster riktade till patienter

Rapport som vänder sig till regeringen och innefattar en kartläggning av omfattningen och inriktningen på de digitala vårdtjänster som riktas till patienter samt förslag på hur kvaliteten på den vård som ges kan följas upp. Detta är en delrapport och uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2018.

Sammanfattning

Digitaliseringen inom hälso- och sjukvården innebär helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande för den enskilde. Utvecklingen av olika digitala vårdtjänster har gått snabbt de senaste åren både i landstingens egen regi och på den privata marknaden. Det finns flera privata aktörer som erbjuder primärvårdstjänster digitalt. Flera av dessa erbjuder integrering med fysisk vård och redogör för att deras tjänster innebär fler ingångar till hälso- och sjukvården för vård och behandling, framför allt med inriktning på att öka tillgängligheten till primärvård.

 

I kartläggningen har det identifierats att fem landsting har egna etablerade digitala vårdtjänster som erbjuder videomöten med primärvården. Samtliga, både landsting och privata utförare, som erbjuder digitala vårdtjänster beskriver vilka besvär som lämpar sig för ett digitalt vårdmöte, några beskriver också vilka besvär och åtgärder som inte lämpar sig. I denna rapport tolkas digitala vårdtjänster som är riktade till patienter som:

  • Hälso- och sjukvård som sker genom digital distanskontakt, det vill säga genom någon form av digital kommunikation där en identifierad patient och hälso- och sjukvårdspersonalen är rumsligt åtskilda.

Enligt litteraturen är patienter i allmänhet positiva till digitala vårdtjänster inklusive digitala vårdmöten, dock behövs mer kunskap om digitala vårdtjänsters påverkan på övrig vårdkonsumtion för berörda patienter samt på systemnivå.

Fler kvinnor jämfört med män har hittills använt de digitala vårdtjänsterna och personer under 50 år utgör den största patientgruppen (90 procent). De vanligaste sökorsakerna är infektioner och hudsjukdomar.

 

Hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs via digitala vårdtjänster omfattas av samma lagar och regler som övrig hälso- och sjukvård. Principerna för uppföljning av kvaliteten i den vård som ges i dessa kommunikationskanaler skiljer sig därför inte från uppföljning av vård där patient och vårdpersonal träffas i ett fysiskt möte. Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av de digitala vårdtjänsterna skiljer sig mellan landstingen. De landsting som har ett eget avtal med leverantörer av digitala vårdtjänster har samma möjligheter att genomföra uppföljning och styra verksamheterna utifrån avtal och riktlinjer som för övrig vård de finansierar. Dock är kvalitetsuppföljningen begränsad för de landsting som inte har sådana avtal. Det finns därför skäl att överväga att införa nationell uppföljning av den vård som ges av digitala vårdgivare.

Läs hela sammanfattningen
Bild på rapportens omslag

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-6-15
Format: POD
Antal sidor: 86
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Jenny Asplund
075-247 30 00