Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum – Redovisning av 2017 års verksamhet

I rapporten redovisas de nationella kompetenscentrumens verksamhet under 2017 på anhörig- respektive demensområdet. Centrumen visar bland annat på bred kompetens, hög produktivitet samt innovativ och varierad verksamhet liksom att de fungerat i sina roller som samordnande nationella stödfunktioner inom sina områden.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa upp verksamheten vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Svenskt Demenscentrum (SDC). Detta är den elfte återrapporteringen av verksamheten vid de båda kompetenscentrumen och den omfattar verksamheten 2017.

Mot bakgrund av centrumens verksamhetsberättelser finner Socialstyrelsen att såväl Nka som SDC har bedrivit en omfattande verksamhet inom sina respektive angelägna områden. Kompetenscentrumens redovisningar visar på en bred kompetens, hög produktivitet samt innovativ och varierad verksamhet. Därpå har kompetenscentrumen fungerat i sina roller som samordnande nationell stödfunktion inom sina respektive områden. Socialstyrelsen kan konstatera att centrumens respektive verksamhet bedrivs i enlighet med angivet uppdrag.

Nka:s uppdrag omfattar alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning. Nka har bedrivit en omfattande konferens- och utbildningsverksamhet för att sprida kunskap och utveckla samt stärka utbildningar inom anhörigområdet.

Under 2017 har Nka fortsatt att arbeta med implementering av anhörigstöd, konsultstöd, utveckling av metoder och verktyg, lättillgängliga kunskapskällor, kunskapsspridning och kunskapsutbyte, kunskapsstöd till personer med fler-funktionsnedsättning samt internationellt samarbete. Under 2017 har Nka noterat en markant ökning av intresse och efterfrågan på en rad områden. Nka har även genomfört en extern utvärdering av verksamheten liksom en egenutvärdering baserad på sina användare. En plan för systematisk kvalitetsuppföljning ska fastställas under våren 2018.

Verksamheten vid SDC har fokuserat på utbildning av Nollvisionsambassadörer och på framtagande och genomförande av modellen Stjärnmärkt. Under året har centrumet även arbetat med en fortsatt spridning av webbutbildningen Demens ABC.

SDC har kontinuerligt uppdaterat sin webbportal, där de även tillhandahåller den webbaserade utbildningstjänsten Jobba säkert med läkemedel. Centrumet har fortsatt arbeta med sina tio webbutbildningar och med att sprida information och kunskap om demensområdet i både tryckt och elektronisk form. Det webbaserade arbetet såsom utbildningar, webbportal och sociala medier följs kontinuerligt upp av centrumet.

Under 2017 har SDC varit medarrangör och deltagit i ett stort antal konferenser och seminarier samt medverkat i ett flertal projekt med andra finansiärer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-3-36
Format: PDF
Antal sidor: 47
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Emma Strollo
075-247 30 00