Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Förutsättningar att inkludera uppgifter om våld och könsstympning i öppna jämförelser av hälso- och sjukvården – Slutredovisning av ett regeringsuppdrag: Deluppdrag 2

Rapporten redovisar Socialstyrelsens bedömning av möjligheterna att inom ramen för öppna jämförelser av hälso- och sjukvården utveckla och redovisa indikatorer som speglar kvaliteten i hälso- och sjukvårdens insatser för personer som drabbats av våld eller kvinnlig könsstympning.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har utrett förutsättningarna för att inom ramen för öppna jämförelser hälso- och sjukvård utveckla och redovisa indikatorer som speglar kvaliteten i hälso- och sjukvårdens insatser för personer som drabbats av våld eller kvinnlig könsstympning. Med förutsättningar avses här en välgrundad kunskapsbas att basera indikatorer på samt rikstäckande datakällor att spegla indikatorerna med.

Socialstyrelsens bedömning är att flera viktiga förutsättningar behöver komma på plats innan en meningsfull redovisning av uppgifter om hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta och kvinnor som könsstympats kan införas i öppna jämförelser av hälso- och sjukvården. De viktigaste förutsättningarna som saknas rör tillgången till data på området:

  • Specifika KVÅ-koder (åtgärdskoder) för inrapportering av uppgifter till patientregistret och medicinska födelseregistret om hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete mot könsstympning samt s.k. öppningsoperation efter könsstympning typ III.
  • Specifika KVÅ-koder för inrapportering av uppgifter till patientregistret om hälso- och sjukvårdens insatser för att upptäcka våldsutsatthet samt uppgifter om utfärdande av rättsintyg, remiss till kurator eller psykolog samt hänvisning till vidare stöd och behandling (även till socialtjänsten).
  • Variabler om könsstympning i relevanta nationella kvalitetsregister.
  • Variabler om insatser för upptäckt av våldsutsatthet i relevanta nationella kvalitetsregister.

Utöver detta finns brister i hälso- och sjukvårdens användning av redan befintliga KVÅ-koder och av tilläggsinformation i vissa ICD10-koder som rör våldsutsatthet. Detta påverkar i förlängningen även kvaliteten i den statistik som kan hämtas från Socialstyrelsens register.

I de uppdrag som Socialstyrelsen fått av regeringen inom ramen för att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga mäns våld mot kvinnor ingår utveckling av nationell statistik på området vilket på sikt kan öka förutsättningarna för uppföljning av god kvalitet. Flera av uppdragen syftar även till att förbättra kunskapen inom hälso- och sjukvården om våld samt att utveckla metoder för behandling inom området. Dessa uppdrag kan på sikt öka förutsättningarna för utveckling av indikatorer för redovisning av hälso- och sjukvårdens insatser för personer som drabbats eller riskerar att drabbas av våld eller kvinnlig könsstympning.

Socialstyrelsen ser även ett behov av att utveckla indikatorer för att spegla kvaliteten i hälso- och sjukvårdens insatser för patienter som drabbats av, eller riskerar att drabbas av våld och kvinnlig könsstympning. Även indikatorer som speglar resultatet av insatserna behöver utvecklas. Ett sådant arbete kan initialt baseras på redan befintliga kunskapsstöd. Socialstyrelsen har för avsikt att påbörja arbetet med utveckling av indikatorer på området.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-3-27
ISBN: 978-91-7555-455-6
Format: POD
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr