Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utvärdering av universitetssjukvård - Strukturer och processer

Socialstyrelsen har utvärderat universitetssjukvården i förhållande till avtalet mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Rapporten innehåller både utvärderingen, med förslag till fortsatt arbete inom vissa områden, och förslag till miniminivåer.

Bilagor

Definition av universitetssjukvård

Enkät till regionala ledningsorganen för ALF

Nationellt ALF-avtal

Regionalt ALF-avtal Stockholm 2016

Regionalt ALF-avtal Uppsala

Regionalt ALF-avtal VGR 150421

Regionalt ALF-avtal Örebro

Regionalt ALF-avtal Östergötland 2015

Regionalt ALF-avtal Skåne

Regionalt-ALF-avtal Västerbotten

Textversion enkät till USV-enheter

Uppdrag till Socialstyrelsen om utvärdering av universitetssjukvård

Utvärdering av universitetssjukvården

 

Sammanfattning

Bakgrund

Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att utvärdera universitetssjukvården med avseende på strukturer och processer, med utgångspunkt i avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet). I uppdraget ingick också att ta fram förslag till miniminivåer för vad universitetssjukvården bör uppnå.

Socialstyrelsen skulle också samråda med den nationella styrgruppen för ALF som består av representanter för staten och landstingen.

I denna rapport presenteras resultaten från utvärderingen med förslag till fortsatt arbete och förslagen till miniminivåer.

Strukturer och processer på plats

Enligt ALF-avtalet ska det regionala samarbetet stärkas genom att regionala avtal sluts mellan berört landsting och universitet, avtalet ska reglera

  • hur och på vilka grunder universitetssjukvårdsenheter utses och hur verksamheten för forskning, utbildning och utveckling ska organiseras
  • att regionala ledningsorgan bildas med representation från landstinget och universitetet, som verkar på lika villkor
  • beslut om gemensamma visioner och målsättningar sam strategier för förverkligande av dem
  • gemensam prioritering och fördelning av ALF-ersättningen ska göra.

I utvärderingen konstaterar Socialstyrelsen att alla dessa delar är uppfyllda och på plats i alla regioner.

Universitetssjukvårdsenheterna uppfyller i stort uppsatta kriterier

Vid tiden för Socialstyrelsens utvärdering hade 202 universitetssjukvårdsenheter utsetts av de regionala ledningsorganen. Den nationella styrgruppen för ALF har beslutat om ett antal kriterier för universitetssjukvårdsenheterna.

En enkätundersökning har genomförts där svar lämnats från alla universitetssjukvårdsenheter.

Enkätundersökningen tillsammans med resultaten av den fördjupade granskning som Socialstyrelsen har genomfört hos 34 universitetssjukvårdsenheter visar att de flesta enheterna i stort uppfyller kriterierna. Trots goda resultat har utvärderingen visat på några utmaningar inom områden där Socialstyrelsen lämnar förslag till fortsatt arbete.

Förslag till fortsatt arbete

Socialstyrelsen lämnar följande förslag till fortsatt arbete för regionala ledningsorgan och universitetssjukvårdsenheter inom områdena klinisk forskning, utbildning av läkare och utveckling av hälso- och sjukvård.

Klinisk forskning

Rekommendationerna gäller att utse en FoU-ansvarig som är minst docent i ledningen hos universitetssjukvårdsenheterna, ha en samlad strategi som stöder utvecklingen från student till docent, utbyggnad av de nationella forskarskolorna och övervägande om att inrätta fler kombinationstjänster vid universitetssjukvårdsenheterna.

Utbildning av läkare

Rekommendationerna inom utbildning av läkare avser pedagogisk handledarutbildning och öka kännedom om policys, läroplaner, instruktioner och strategier runt läkarutbildningen.

Utveckling av hälso- och sjukvård

Rekommendationerna inom utveckling av hälso- och sjukvård gäller gemensam strategi för innovation, handlingsplan för systematisk implementering av kunskapsstöd, ökad användning av data om patienters skattning av sin hälsa och upplevelse av vården samt arbetsformer för ökad patientdelaktighet i forsknings- och utvecklingsarbetet.

Socialstyrelsen överväger även att ta fram öppna jämförelser för patientmedverkan i utvecklingsarbetet.

Förslag till miniminivåer

Socialstyrelsen har tillsammans med sin expertpanel föreslagit miniminivåer för universitetssjukvården inom klinisk forskning, utbildning av läkare och utveckling av hälso- och sjukvård. Förslagen har justerats efter diskussioner med och synpunkter inhämtade från flera intressenter.

Socialstyrelsens förslag till miniminivåer har fokus på universitetssjukvårdsenheterna och gäller strukturer, processer och i några fall resultat.

Miniminivåer för klinisk forskning

Inom klinisk forskning har Socialstyrelsen föreslagit elva miniminivåer som berör bl.a. en forsknings-, utvecklings- och utbildningsansvarig (FOUU-ansvarig) i ledningsgruppen, tillämpning av handlingsplaner för att stimulera studenter och kliniskt verksam personal till forskning, samverkan, produktion av vetenskapliga artiklar.

Miniminivåer för utbildning av läkare

Förslagen till miniminivåer för utbildning av läkare berör den verksamhetsförlagda/verksamhetsintegrerade lärandet (VFU/VIL) som sker hos universitetssjukvårdsenheterna. Socialstyrelsen föreslår åtta miniminivåer som berör erbjudande av VFU/VIL, handledarutbildning, lärandemål, utvärdering och uppföljning.

Miniminivåer för utveckling av hälso- och sjukvård

Socialstyrelsens förslag till miniminivåer inom utveckling av hälso- och sjukvård omfattar åtta miniminivåer. Inom detta område bör universitetssjukvårdsenheterna ligga i framkant för den övriga hälso- och sjukvården. Miniminivåerna berör kunskapsutveckling och spridning av kunskap, användning av data för utveckling av verksamheten, samverkan med olika intressenter som patientföreträdare, personalens kompetensutveckling.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-3-23
Format: POD
Antal sidor: 152
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 138 kr