Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Förslag på indikatorer för uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor – Slutredovisning av ett regeringsuppdrag: Deluppdrag 1

I denna slutredovisning presenteras förslag på indikatorer för uppföljning av målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Förslagen på indikatorer har tagits fram i samråd med många andra myndigheter och organisationer.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har i samråd med representanter från över 30 myndigheter och organisationer samt en referensgrupp tagit fram förslag på indikatorer för uppföljning av målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Förslag lämnas även gällande vilka samhällsaktörer som skulle kunna ansvara för att ta fram respektive indikator.

I denna slutredovisning presenteras en sammanställning av totalt 75 indikatorer för att följa upp strategins fyra målsättningar. Indikatorerna är indelade i indikatorområden som identifierats som viktiga utifrån strategin. För många av indikatorerna behöver datakällan säkerställas och de föreslagna ansvariga aktörerna fortsättningsvis involveras.

Av de föreslagna indikatorerna är 39 prioriterade för att följa upp strategin, med så kallad ”kärnstatus”. Sammanfattningsvis har dessa indikatorer följande fokus:

  • För målområde 1, som avser ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld, har de föreslagna indikatorerna med kärnstatus ett fokus på sexuella kränkningar och våld samt normer och attityder kring stereotypa könsnormer som kan rättfärdiga våld.
  • För målområde 2, som avser förbättrade möjligheter att upptäcka vålds-utsatthet samt starkare skydd och stöd för de individer som utsätts för våld, belyser de föreslagna indikatorerna med kärnstatus förekomsten av utsatthet i befolkningen när det gäller olika former av våld samt om våldsutsattheten har framkommit till någon samhällsaktör.
  • För målområde 3, som avser effektivare brottsbekämpning, belyser de föreslagna indikatorerna med kärnstatus bland annat kvaliteten i rättsprocessen när det gäller olika typer av brott, våldtäkt specifikt, samt barnärenden.
  • För målområde 4, som avser förbättrad kunskap och metodutveckling, föreslås inga indikatorer med kärnstatus. Det behövs mer kunskap inom respektive samhällsområde innan relevanta kärnindikatorer kan tas fram.

Förslagen på indikatorer som presenteras i denna rapport involverar många olika myndigheter och organisationer. De aktörer som föreslagits som ansvariga för indikatorer ser i många fall positivt på möjligheterna att säkerställa nödvändiga datakällor förutsatt att utvecklingsaktiviteter för detta initieras. Av de totalt 75 indikatorer som presenteras, finns det för 45 indikatorer befintlig data eller statistik att använda för att ta fram indikatorerna. För merparten av de resterande 30 indikatorerna krävs en prioritering av insatser för att säkerställa möjliga datakällor för uppföljning av målsättningarna i regeringens strategi.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-3-21
ISBN: 978-91-7555-452-5
Format: POD
Antal sidor: 106
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr