/
/

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten

Rapporten syftar till att belysa på vilka sätt brister i kompetens och bemanning kan påverka risken för vårdskador.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att göra en kartläggning, nulägesbe-skrivning och analys av hur brister i kompetensförsörjning och bemanning kan påverka risken för vårdskador i hälso- och sjukvården. Fokus har legat på akutsjukvård och förlossningsvård och har särskilt omfattat yrkeskatego-rierna läkare, sjuksköterska och barnmorska.

Sambanden är svåra att mäta baserat på nationell data

Det finns ett samband mellan såväl otillräcklig bemanning som kompetens och risker för vårdskador, vilket framkommer av genomgången av den vetenskapliga litteraturen och övriga genomförda delstudier. Hur starka sambanden är eller hur sambanden har utvecklats över tid kan inte undersökningen svara på.

Vården är komplex, många systemfaktorer påverkar varandra och hän-delseförlopp och samband är inte linjära, vilket försvårar mätning. Indikatorer som visar på samband mellan bemanning, kompetens och risker för vårdskada behöver utvecklas.

Konsekvenser av brister i bemanning och kompetens

Brister i bemanning och kompetens (formell eller erfarenhet) bedöms som ett stort problem av verksamhetscheferna i enkätundersökningen. I första hand saknas specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor. Problematiken med otillräcklig bemanning och kompetens upplevs som mer påtaglig och utbredd nu än tidigare, även om det är variationer över landet.

Bristerna medför olika konsekvenser och den allra vanligaste negativa konsekvensen är ökad arbetsbelastning för personalen enligt verksamhetscheferna. Framför allt är ihållande stress utan möjlighet till återhämtning problematisk eftersom stress ofta ökar risken för misstag. Dessutom innebär en hög arbetsbelastning ökad risk för att grundproblemet förstärks ytterligare genom sjukskrivningar eller hög personalomsättning. Andra vanliga konsekvenser är utlokalisering av patienter och brister i personalkontinuitet. Dessa och andra negativa konsekvenser medför risker för att vårdskador uppstår.

Samband mellan bemanning, kompetens och risken för vårdskada

Den vetenskapliga litteraturen visar på samband mellan bemanning och kompetens och patientsäkerhetsbrister i sjukhusvård. Samband ses mellan högre bemanning av läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal som inte är legitimerad och lägre dödlighet. När sjuksköterskor och läkare får fler patienter att ansvara för ökar riskerna och fler vårdskador inträffar. Högre utbildningsnivå, längre yrkeserfarenhet och närvaro av specialistkompetens förbättrar patientsäkerheten.

Enkätundersökningen till verksamhetschefer inom akutsjukvården visar att verksamheter som har stora problem med bemanning eller kompetens upplever negativa konsekvenser, risker för vårdskador och förekomst av vårdskador i högre utsträckning jämfört med verksamheter med vissa eller små problem med bemanning eller kompetens. De vårdskador som uppkommer då bemanning eller kompetens är otillräcklig är främst lindriga vårdskador. Det är då ofta omvårdnadsrelaterade vårdskador som t.ex. trycksår, infektioner eller blåsöverfyllnad.

I akutsjukvårdsverksamheter med många lindriga vårdskador är det vanli-gare med patientsäkerhetsrisker jämfört med verksamheter som har få lindriga vårdskador. Det är framför allt riskerna bristande kommunikation, fördröjd behandling och omvårdnad, bristande vårdhygien, bristande handledning av oerfaren personal samt otillräcklig övervakning av patient.

Samtidigt som allvarliga vårdskador bedöms vara relativt ovanliga kan risken för att de kan inträffa vara hög. Personalens flexibilitet medför att de lyckas hantera situationen innan det går så långt som till en allvarlig skada.

Brist på kompetens är mer riskfyllt än personalbrist

Respondenterna beskriver att brist på kompetens påtagligt ökar risken för vårdskador medan underbemanning är mer ett arbetsmiljöproblem och något som försämrar patientens vårdupplevelse. Brister i bemanning bedöms vara lättare att kompensera för. Vad gäller kompetens handlar det främst om att det är brist på erfarenhet snarare än formell utbildning. Att patienter vårdas av personal som har fel eller otillräcklig kompetens bedömer respondenterna som ”direkt farligt”. De säger också att om enskilda individer har otillräcklig kompetens behöver det inte innebära någon risk om det finns tillräcklig kompetens i vårdteamet.

Det behövs insatser inom flera områden för att minska riskerna

Respondenterna har förslag och idéer till åtgärder som kan minska riskerna bland annat att stärka och skapa förutsättningar för det systematiska patientsäkerhetsarbetet, att patienter och närstående får en större roll i patientsäkerhetsarbetet, att utveckla arbetsfördelningen mellan yrkesgrupper och att stärka den den verksamhetsnära kompetensutvecklingen.

Det pågår flera nationella initiativ att stärka kompetensförsörjningen. Ett är överenskommelsen om bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, den så kallade professionsmiljarden som syftar till att främja landstingens möjligheter att ge vårdprofessionen bättre förutsättningar att utföra sitt arbete genom effektivare arbetsfördelning, en ändamålsenlig planering för framtida kompetensförsörjning och bättre administrativa stöd.

Läs hela sammanfattningen
Kompetensförsörjning och patientsäkerhet

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-2-15
ISBN: 978-91-7555-447-1
Format: Bok
Antal sidor: 114
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 88 kr