Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre – Socialstyrelsens förslag

Denna diagnostiska checklista är tänkt att användas vid uppföljning av läkemedelsbehandling och vid läkemedelsgenomgångar för äldre. Målgrupperna för checklistan är i första hand läkare – framför allt nyutexaminerade och studenter på läkarutbildningen – samt sjuksköterskor.

 

Sammanfattning

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre.
Arbetet grundar sig på en sammanställning av kunskap om hur vanliga symtom hos äldre kan orsakas av sjukdomar och tillstånd som ofta är föremål för otillräcklig diagnostik, och därmed under- eller felbehandling.

Checklistan utgår ifrån 15 symtom ur det i äldrevården etablerade symtomskattningsinstrumentet PHASE-20, och kopplar symtomen till dels möjliga läkemedelsbiverkningar, dels vissa sjukdomar och tillstånd som ofta förbises i diagnostiken av äldre. Det kan bero på underdiagnostik – exempelvis av depression eller tidig demens som orsak till ångest och oro, eller att en sjukdom eller ett tillstånd inte förväntas vara orsak till ett visst symtom – exempelvis hjärtsvikt som orsak till sömnstörning.

Checklistan utgör inte en fullständig förteckning över alla tänkbara orsaker till symtom, utan är tänkt att fungera en påminnelse om orsaker som ofta förbises, och att symtom, även till synes harmlösa sådana, kan ha orsaker som:

• är viktiga att identifiera

• kan kräva vidare utredning och en behandling som skiljer sig från behandlingen av själva symtomet

• kan få långtgående eller betydande konsekvenser om de inte behandlas

Checklistan är tänkt att användas vid uppföljning av läkemedelsbehandling och vid läkemedelsgenomgångar för äldre, men också vid varje tillfälle då en äldre person söker för, berättar om eller uppvisar symtom. Målgrupperna för checklistan är i första hand läkare – framför allt nyutexaminerade och studenter på läkarutbildningen, samt sjuksköterskor.

För bästa utnyttjande i klinisk verksamhet, kan checklistan med fördel implementeras i elektroniska beslutsstöd, företrädesvis i patientjournalsystem. En process för detta föreslås i denna rapport.

Målet med den diagnostiska checklistan är en mer ändamålsenlig läkemedelsbehandling för äldre. Checklistan kan bland annat bidra till att allvarliga läkemedelsbiverkningar förhindras och att viktiga sjukdomar och tillstånd med otydlig eller annorlunda symtombild, i större omfattning diagnostiseras och får korrekt behandling.

Läs hela sammanfattningen
Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedels-användning hos äldre

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-12-37
Format: PDF
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Johan Fastbom
075-247 30 00