Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Redovisning av 2016 års utvecklingsmedel och kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer

I rapporten redovisas arbetet med 2016 års utvecklingsmedel och kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Sammanfattning

Utvecklingsmedel
Under 2016 fördelade Socialstyrelsen totalt 50 miljoner kronor i utveckl-ingsmedel till 246 kommuner. Av dessa var det ett hundratal kommuner som vid årsskiftet 2016/2017 inte hade förbrukat något av de rekvirerade medlen, alternativt inte hade förbrukat hela det belopp de rekvirerat. Totalt uppgick ej förbrukade medel till cirka 10 miljoner kronor. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Socialstyrelsen. Utvecklingsmedlen användes, i varierande utsträckning, exempelvis till följande aktiviteter:

 • Utveckling av det långsiktiga, strukturerade och samordnade arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn
 • Utveckling av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 så att det omfattar arbetet med våld i nära relationer
 • Samverkan
 • Utveckling av arbetet med insatsen skyddat boende och/eller andra lämpliga tillfälliga boendeplatser.
 • Deltagande i utbildningsaktiviteter
 • Utveckling av socialtjänstens arbete med utredning av barn som bevittnat eller utsatts för våld
 • Tidiga och selektivt förebyggande insatser för att motverka att våld uppstår
 •  Utveckling av arbetet med insatser till personer som utövar våld
 • Utveckling av socialtjänstens arbete med utredning av, och insatser för, våldsutsatta kvinnor eller särskilt utsatta grupper
 • Insatser mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Socialstyrelsen fördelade också 20 miljoner kronor till 21 landsting. 14 landsting förbrukade inte hela det belopp de rekvirerade. Av de rekvirerade medlen hade cirka 5,7 miljoner kronor inte förbrukats vid årsskiftet 2016/2017. Utvecklingsmedlen användes, i varierande utsträckning, exempelvis till följande aktiviteter:

 • Systematiskt och långsiktigt kvalitetsarbete
 • Samverkan
 • Utveckling av personalens kompetens om våld i nära relationer
 • Utveckling och spridning av effektiva metoder inom våld i nära relationer och våld mot kvinnor och barn
 • Förebyggande insatser för att motverka att våld uppstår.

Socialstyrelsen fördelade efter ansökan 15 miljoner kronor till 65 ideella föreningar och stiftelser. 22 organisationer förbrukade inte hela det belopp de beviljats. Av de fördelade medlen hade cirka 1,8 miljoner kronor inte förbrukats vid årsskiftet 2016/2017. Utvecklingsmedlen användes, i varierande utsträckning, till aktiviteter inom följande områden:

 • Kvalitetsutveckling av eget arbete
 • Universellt förebyggande arbete
 • Insatser för våldsutsatta kvinnor
 • Insatser för särskilt utsatta grupper
 • Insatser för arbete med barn
 • Insatser för att nå våldsutövare
 • Insatser mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Socialstyrelsen fördelade efter ansökan fem miljoner kronor till nio länsstyrelser och Uppsala universitet (NCK). Merparten av medlen förbrukdes under 2016. Av de medel som fördelades hade cirka 400 000 kronor inte förbrukats vid årsskiftet 2016/2017.

Kompetensstöd

Här följer exempel på det kompetensstöd som getts av Socialstyrelsen, NCK och länsstyrelserna.

• Socialstyrelsen har under 2016 anordnat tre utbildningsdagar för länsstyrelsernas utvecklingsledare.

• Socialstyrelsen, länsstyrelserna och NCK har anordnat tre regionala spridningskonferenser för att sprida webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

• NCK har arbetat med en förstudie för att inhämta lägesbeskrivningar och inventera vilken typ av stöd som efterfrågas av landstingen.

• En webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer togs fram i samverkan mellan NCK, länsstyrelserna och Socialstyrelsen under 2015–2016 med stöd av stimulansmedel. Den lanserades den 20 september 2016.

• NCK har genomfört två möten med sitt nationella nätverk med represen-tanter från landsting och regioner. Socialstyrelsen medverkade när regeringsuppdraget och webbkursen presenterades.

• Länsstyrelserna har under 2016 ordnat olika typer av aktiviteter för information och stöd för att nå målen i genomförandeplanen. Det har exempelvis varit konferenser, utbildningsdagar, kommunbesök samt regionala och yrkesspecifika nätverksträffar. Länsstyrelser har även spridit information via nyhetsbrev.

Läs hela sammanfattningen
Redovisning av 2016 års utvecklingsmedel och kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-9-28
Format: POD
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr