Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utvidgning av MAS uppdrag till den sociala barn- och ungdomsvården

Rapporten redovisar Socialstyrelsens uppdrag från regeringen att analysera de rättsliga förutsättningarna och de ekonomiska konsekvenserna, samt för- och nackdelar med att utvidga medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppdrag till att även omfatta den sociala barn- och ungdomsvården.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har i denna rapport analyserat om medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) uppdrag bör utvidgas till att även omfatta den sociala barn- och ungdomsvården. Rapporten innehåller en redogörelse för den rättsliga regleringen och de problem som framkommit om bristande hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård för dessa barn och unga. Det har framkommit att barn och unga under utredning och placering har en sämre fysisk och psykisk hälsa än andra barn och unga och att en av de främsta orsakerna till att dessa förhållanden inte åtgärdas är bristande samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

I rapporten beskrivs två olika scenarier för hur MAS ansvar vid en eventuell utvidgning skulle kunna se ut. I det ena scenariot skulle det handla om ett ansvar motsvarande MAS idag reglerade ansvar inom bland annat äldreomsorgen. I det andra scenariot skulle det istället handla om att ge MAS ett ansvar med en ny typ av uppgifter än vad MAS har idag. Som exempel på vad sådana uppgifter skulle kunna bestå i anges bland annat att bistå socialtjänsten i arbetet med samverkan med olika huvudmän och med konsultation i frågor som kräver medicinsk kompetens samt med rutiner för hur socialtjänsten ska kunna verka för att barn och unga får den hälso- och sjukvård de behöver.

I analysdelen presenteras bland annat för- och nackdelar med en eventuell utvidgning av MAS uppdrag. Här nämns bland annat att en utvidgning skulle innebära en riktad satsning för att hälso- och sjukvårdsbehov hos barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården uppmärksammas och följs upp. Detta skulle kunna bidra till en förbättrad kontinuitet i hälso- och sjukvården för dessa barn och unga. Samtidigt framhålls att en utvidgning av MAS uppdrag, oavsett enligt vilket scenario, skulle innebära en omfattande reform med en förskjutning av hälso- och sjukvårdsansvaret från landsting till kommun och att det kan ifrågasättas huruvida en sådan reform står i proportion till eventuella fördelar. De problem som framkommit avseende hälso- och sjukvårdsbehov för barn och unga under utredning och placering förefaller vara mer omfattande och komplexa än vad en MAS skulle kunna komma tillrätta med. Det finns dessutom redan idag bestämmelser som delvis syftar till att lösa problemen. Utöver att kommuner och landsting vid behov ska upprätta en individuell plan (SIP) för att tillgodose individers samlade behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst bör här nämnas de i april 2017 införda bestämmelserna om överenskommelser mellan kommun och landsting och om hälsoundersökning inför placering av barn och unga. Socialstyrelsen har bland annat mot denna bakgrund bedömt att det inte framkommit sådana tydliga fördelar som motiverar en utvidgning av MAS uppdrag till den sociala barn- och ungdomsvården.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-9-27
Format: PDF
Antal sidor: 35
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Jenny Edelgård
075-247 30 00