/
/

Ett hem att växa i – Familjehemmets bok – Grundutbildning för jour- och familjehem – reviderad version 2017

Familjehemmets bok är en av två delar i Socialstyrelsens material för grundutbildning för jour- och familjehem. Materialet togs fram 2013 och har nu utvecklats så att det också är anpassat till grundutbildning för familjehem som tar emot ensamkommande barn. Med hjälp av materialet kan kommunerna erbjuda en nationellt likvärdig utbildning.

Sammanfattning

Ett hem att växa i – familjehemmets bok togs ursprungligen fram 2013 inom ramen för regeringens satsning Trygg och säker vård i familjehem och HVB och har under 2017 utvecklats och kompletterats så att det också är anpassat till grundutbildning för familjehem som tar emot ensamkommande barn. Det har också reviderats utifrån lagändringar och ny forskning.

Ett hem att växa i riktar sig till olika typer av familjehem som tar emot barn med skiftande bakgrund och behov. Mot bakgrund av att Sverige under de senaste åren tagit emot många ensamkommande barn har Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen nu utvecklat och kompletterat Ett hem att växa i så att det även är anpassat till grundutbildning för familjehem som tar emot ensamkommande barn. Utbildningsmaterialet har också reviderats utifrån ny lagstiftning och forskning inom området. Det har kvar sin ursprungliga struktur och består av två delar – en lärobok som utgör kunskapsunderlaget och är riktad till familjehemmen och en studiehandledning till familjehemsutbildare, med förslag på kursplan och upplägg av utbildningen. Det ska kunna användas på ett flexibelt sätt utifrån lokala behov och förändringar över tid.

Ett hem att växa i bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning och erfarenheter från socialtjänst och familjehem om vad familjehem behöver för att klara sitt uppdrag. Barns erfarenheter har också tagits till vara i materialet. Teoretiska kunskaper och fakta varvas med berättelser, exempel från verkliga livet, frågor för reflektion samt konkreta råd och tips. Utbildningen ger även familjehem möjligheter till diskussioner och erfarenhetutbyte.

Ett hem att växa i har tagits fram i samverkan med erfarna familjehemsutbildare, nationella och regionala aktörer samt forskare. Representanter för familjehem har även varit delaktiga, dels genom sina organisationer, dels genom att delta i de pilotutbildningar som hållits. Materialet har testats och reviderats före publicering. Det har implementerats och spridits i landets kommuner i samverkan med SKL och regionala utvecklingsledare.

Under 2018 kommer Socialstyrelsen i samarbete med de regionala stödstrukturerna att erbjuda kursledarutbildningar i Ett hem att växa i. För de som redan gått kursledarutbildning och har erfarenhet av att utbilda familjehem finns en kort beskrivning av hur studiehandledningen har reviderats, kompletterats och utvecklats. 

Förhoppningen är att Ett hem att växa i bidrar till att alla barn och unga i familjehem får nödvändig omvårdnad, kärlek och vägledning så att de känner sig hemma och får bästa möjliga förutsättningar till ett gott liv som vuxna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-8-1
ISBN: 978-91-7555-427-3
Format: Bok
Antal sidor: 136
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 88 kr