Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Nationella indikatorer för äldres läkemedelsterapi publicerades för första gången av Socialstyrelsen 2004. Här presenteras den andra reviderade versionen, med bland annat diagnosspecifika indikatorer för två nya behandlingsområden: strokeprofylax vid förmaksflimmer samt osteoporos.

Korrigeringar utförda i november 2017:

Generella indikatorer, Läkemedelsgenomgångar: Texten i första indikatorn något utökad för att framhålla behovet av samverkan mellan olika aktörer.

Indikator 1.1: Doxazosin borttaget.

Indikator 2.4 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL): Tillägg har gjorts för att framhålla behovet av att utvärdera inte bara inhalationsteknik utan också inandningskapacitet vid KOL.

Indikator 2.6 Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) och ulcussjukdom: Tid för eradike-ringsbehandling vid Helicobacter pylori-positiv ulcussjukdom ändrad från 2 veckor till 1 vecka.

Indikator 2.5 Typ 2-diabetes: Läkemedelsverkets rekommendationer för läkemedelsbe-handling vid typ 2- diabetes, uppdaterad till den nyligen utkomna versionen [2017:28(4)]

Bilaga 1: Tabellen över Läkemedelsgrupper med betydande antikolinerga effekter något justerad, bland annat utifrån förekomsten av några preparat på licens.

Bilaga 4, Indikator 1.9: "låg" ändrad till "hög".

Sammanfattning

Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 25 åren. Detta har varit mest påtagligt för äldre i särskilda boendeformer, men också multisjuka äldre i ordinärt boende, som idag är ordinerade i medeltal 7–12 olika läkemedel. Den omfattande läkemedelsanvändningen innebär en påtaglig risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner. Ett flertal studier genom åren har också visat att det förekommer irrationell och potentiellt olämplig behandling med vissa läkemedel hos äldre, bland annat antipsykotiska läkemedel, läkemedel med antikolinerga effekter och långverkande lugnande medel och sömnmedel.

En tydlig och allvarlig konsekvens av den omfattande läkemedelsanvändningen hos äldre är det faktum att omkring en av tio akuta inläggningar av äldre på sjukhus, beror, helt eller delvis, på läkemedelsbiverkningar.

För drygt 15 år sedan utarbetade Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, ett förslag till Indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres läkemedelsterapi. Tanken med indikatorerna, som publicerades första gången 2004, var att de skulle kunna tillämpas på olika nivåer för att förbättra äldres läkemedelsanvändning.

  • Som stöd vid förskrivning av läkemedel till äldre
  • Vid olika slags lokala uppföljningar och interventioner t.ex. läkemedelsgenomgångar för äldre i ordinärt eller särskilt boende.
  • För uppföljning av förskrivningsmönster.
  • Vid nationella uppföljningar och epidemiologiska studier.

Syftet med indikatorerna var att de skulle både fungera som uppföljningsinstrument och ge stöd för förbättrad kvalitet i äldres läkemedelsterapi.

Indikatorerna delades in i:

  1. Läkemedelsspecifika – som beskriver kvaliteten med avseende på val av preparat, behandlingsregim, dosering samt läkemedelskombinationer.
  2. Diagnosspecifika – som beskriver förekomst av rationell, irrationell och olämplig/riskfylld läkemedelsanvändning vid de vanligaste diagnoserna hos äldre.

År 2008 tog Socialstyrelsen initiativ till att revidera indikatorerna och en ny version publicerades 2010, nu under namnet Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Revideringen gjordes i nära samarbete med landets läkemedelskommittéer och experter inom området.

Det har emellertid nu gått sju år sedan den senaste versionen av indikatorerna gavs ut. Behovet av en uppdatering är stort mot bakgrund av tillkomsten av nya indikatorer, riktlinjer och rekommendationer, nationellt och internationellt, liksom förändringar i läkemedelspanoramat hos äldre. Socialstyrelsen beslöt därför 2015 att återigen revidera indikatorerna. Den nya versionen innehåller en rad förändringar. Många av de läkemedelsspecifika indikatorerna har utökats, medan några har tagits bort. De diagnos-specifika indikatorerna har genomgått i många fall betydande uppdateringar och därtill utökats med två nya diagnoser/behandlingsområden: strokeprofylax vid förmaksflimmer samt osteoporos.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-6-7
Format: PDF
Antal sidor: 106
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr