/
/

Att öka förutsättningar för egen försörjning - Unga vuxna i verksamheten ekonomiskt bistånd

Ett kunskapsstöd för arbetet med att stötta unga vuxna som har försörjningsstöd till att nå egen försörjning. Det vänder sig till socialsekreterare och chefer inom socialtjänstens verksamhet med ekonomiskt bistånd och tar bland annat upp målgruppens förutsättningar, olika typer av insatser och socialtjänstens och andra aktörers uppdrag.

Sammanfattning

Vuxenblivande är en fas i livet med både särskilda möjligheter och utmaningar. Unga som varken studerar eller arbetar under övergångsfasen mellan ungdom och vuxenliv har en ökad risk för att hamna utanför arbetsmarknaden även på lång sikt och det är därför viktigt att de ges stöd för att kunna komma in på arbetsmarknaden eller påbörja studier.

Unga med ekonomiskt bistånd är en heterogen grupp med skiftande behov av stöd. I kunskapsstödet ges en sammanfattning av den kunskap som finns om insatser riktat till unga arbetssökande. Att socialtjänsten har ett aktivt förhållningssätt även under perioder när unga inte står till arbetsmarknadens förfogande som exempelvis föräldraledighet eller tillfällig sjukskrivning kan ha särskild betydelse för unga kvinnors etablering på arbetsmarknaden. För en del unga är insatser riktat mot arbetsmarknaden inte är tillräckliga utan  det kan finnas behov av andra insatser. Att känna igen tecken på psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, missbruk och våldsutsatthet är en av förutsättningarna för att ställa relevanta frågor och i kunskapsstödet lyfts exempel på situationer eller beteende hos unga som kan vara signaler att uppmärksamma.

De unga som verksamheten ekonomiskt bistånd möter har oftast andra kontakter och samverkan med andra är viktigt för att på ett effektivt sätt stötta unga till egen försörjning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-6-13
Format: POD
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr