/
/

Kunskapssatsning för baspersonal inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet – Redovisning av uppdraget

Rapporten beskriver hur kommunerna använt stimulansmedlen, det vill säga vilka verksamheter och yrkesgrupper som har prioriterats samt vilken typ av utbildningsinsatser som har genomförts för olika yrkesgrupper. Rapporten redogör även för Socialstyrelsens arbete med att utveckla och sprida kunskapsstöd för baspersonal.

Sammanfattning

Under 2016 genomförde Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag gällande en kunskapssatsning för baspersonal i verksamheter inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet. I uppdraget ingick dels att fördela 178 miljoner kronor i stimulansbidrag till kommunerna för utbildningsinsatser riktade till baspersonal, dels att utveckla och sprida relevanta kunskapsstöd i syfte att stödja en effektiv verksamhetsutveckling.

Totalt 267 kommuner har använt cirka 136 miljoner kronor för utbildningsinsatser i vilka nästan 65 000 personer har deltagit. Över 90 procent av deltagarna arbetar som vårdbiträden, undersköterskor och motsvarande, men även handläggare som arbetar med myndighetsutövning och legitimerade yrken har deltagit. Flertalet av deltagarna, 58 procent, arbetar inom äldreomsorgen och övriga inom funktionshindersomsorgen. Majoriteten, 87 procent, är kvinnor.

Utifrån regeringsbeslutet och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12 och SOSFS 2014:2) lämnade myndigheten rekommendationer om kompetenshöjande och kompetensutvecklande insatser. Kommunernas redovisning visar att inom ramen för satsningen avslutade cirka 8 500 personer kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet med godkänt betyg före årsskiftet 2016. I uppdraget fanns dock inget krav på att insatserna måste leda till studiepoäng och kommunerna hade även möjlighet att avvika från rekommendationerna. I redovisningen framkommer att kommunerna har genomfört över 1 200 andra utbildningsinsatser som rör till exempel lagstiftning, värdegrund, etik, bemötande, kommunikation, psykisk ohälsa och demens.

Många kommuner påtalar att användningstiden för medlen var kort, men genom att kommunen hade möjlighet att avvika från rekommenderade insatser och att det inte var ett krav att insatserna skulle leda till studiepoäng, är majoriteten likväl nöjda med hur pass väl de har kunnat utnyttja medlen. Flera påtalar att de genom stimulansmedlen har kunnat genomföra kompetensutveckling baserad på verksamheters specifika behov, kompetensutveckling för enskilda yrkesgrupper, yrkesövergripande kompetensutveckling, samt kompetensutveckling av många medarbetare på kort tid.

Socialstyrelsen har inom uppdraget även utvecklat och spridit relevanta kunskapsstöd för baspersonal inom äldreomsorgen och inom funktionshindersomsorgen. Bland annat följande aktiviteter har genomförts:

  • En förstudie om kompetensförsörjningen inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre. I förstudien har områden identifierats som kan vara utgångspunkter för diskussioner om åtgärder för att stötta huvudmännen: till exempel strategier för att rekrytera fler män inom äldreomsorgen och utveckla modeller för hur få in nyanlända i arbete.
  • Samlat stöd på Kunskapsguiden publicerades den 31 januari 2017 med bland annat stöd till yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen samt inom funktionshindersområdet, en utbildning för bas-personal inom funktionshindersområdet och fördjupat kunskapsstöd om utmanande beteende.
  • Vidareutveckling och anpassning av ÄBIC modellen så att den kan användas för vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning - IBIC.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-6-12
Format: POD
Antal sidor: 38
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Ylva Gårdhagen
075 247 30 00