Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård – Slutredovisning av ett regeringsuppdrag

I denna rapport presenteras en sammanställning av hur Socialstyrelsen har arbetat med att förbättra jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård under våren 2016 till och med våren 2017.

Bilaga

Öppna jämförelser 2017. Ekonomiskt bistånd. Registeruppgifter. Resultat uppdelat på kön och inrikes eller utrikes född (kommuner, län och riket)

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetat för att öka jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser. I uppdraget ingår att analysera och beskriva resultatet av eventuella skillnader mellan könen. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2017. En delredovisning lämnades den 1 juni 2016.

En sammanställning av hur Socialstyrelsen har arbetat med att öka jäm-ställdhetsperspektivet i öppna jämförselser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård finns med i denna slutredovisning. SKL har deltagit i referensgruppsmöten och lämnat synpunkter under arbetets gång.

Socialstyrelsen har tagit fram nya enkätbaserade indikatorer som speglar ett jämställdhetsperspektiv inom sju av öppna jämförelsers områden. Dessa nya indikatorer handlar om systematisk uppföljning av insatser och speglar två aspekter: Om kommunen/stadsdelen genomfört en systematisk uppfölj-ning av insatser på gruppnivå uppdelat på kön och om kommunen/stadsdelen använt resultaten från denna uppföljning för att utveckla verksamheten. Den gemensamma enkäten för samtliga områden om kommunernas myndighetsutövning ökar dessutom möjligheterna att göra jämförelser mellan olika verksamhetsområden.

I arbetet med att ta fram nya registerbaserade indikatorer och bakgrunds-mått som är könsuppdelade, har myndigheten valt att prioritera dessa tre områden i ett första skede:

  • Inom området Ekonomiskt bistånd har en särskild analys gjorts utifrån befintliga registerindikatorer om vuxna biståndsmottagare och utifrån bakgrundsmått. Resultaten redovisas uppdelat på kön, inrikes/utrikes född samt ålder. Sammanfattningsvis visar resultaten att utrikes födda män och kvinnor är de mest utsatta målgrupperna.
  • Inom området Social barn- och ungdomsvård är nya indikatorer om läkemedelsförskrivning och uttag av antipsykotika och bensodiazepiner under utveckling. Även indikatorer om behörighet till gymnasiet och avslutad gymnasieutbildning bland placerade barn är under utveckling.
  • Inom området Stöd till personer med funktionsnedsättning (LSS) – barn och unga är nya indikatorer under utveckling om läkemedelsförskrivning och uttag av antipsykotika och bensodiazepiner samt bakgrundsmått.

Arbetet med att öka jämställdhetsperspektivet har integrerats i den ordinarie verksamheten med en årlig utveckling av indikatorer i öppna jämförelser. Det fortsatta arbetet kommer att utökas till att successivt omfatta samtliga områden inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, vilket innebär att alla nya registerindikatorer som tas fram kommer att redovisas könsuppdelat.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-23
Format: PDF
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Jelena Corovic
075-247 30 00