/
/

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa – Uppföljning av 2016 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Denna rapport är den första delrapporteringen och är en uppföljning av arbetet som har genomförts inom ramen för 2016 års överenskommelse. I årets delrapport fokuserade vi på att sammanställa och beskriva det utvecklingsarbete som kommuner, landsting och regioner har genomfört inom ramen för överenskommelsen 2016.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har i uppdrag att beskriva och följa upp det utvecklingsarbete som kommuner och landsting och regioner genomför inom ramen för överenskommelserna 2016–2018 på området psykisk hälsa. Denna lägesrapport fokuserar på arbetet som har utförts inom ramen för 2016 års överenskommelse.

Kommuner, landsting och regioner fick 2016 totalt 780 miljoner kronor i syfte att skapa förutsättningar för långsiktigt utvecklingsarbete på området psykisk hälsa där olika aktörer tar ett gemensamt ansvar. Villkoren var att redovisa de använda stimulansmedlen för 2016 samt lämna in en länsgemensam behovsanalys på området och en handlingsplan med långsiktiga mål på fem års sikt, kortsiktiga mål och aktiviteter för 2017 samt mätbara indikatorer som ska användas för uppföljning.

Det finns stora variationer i de länsgemensamma dokumenten

Analyser av de 21 redovisade länsgemensamma behovsanalyserna och handlingsplanerna visar att det finns stora variationer när det gäller dokumentens omfattning, struktur, tydlighet och innehåll. Tillsammans innehåller de 21 länsgemensamma handlingsplanerna närmare 480 lokalt uppsatta långsiktiga mål, 430 kortsiktiga mål och 630 planerade aktiviteter. Insatserna är framför allt riktade till barn och unga men asylsökande och nyanlända är också en högt prioriterad grupp. Specifika insatser för enskildas delaktighet riktas däremot för det mesta till individer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga. Återkommande insatser är suicidprevention, stöd till anhöriga eller närstående till personer med psykisk funktionsnedsättning och kompetenshöjning hos personalen inom både vården och omsorgen, inom en rad olika områden. De länsgemensamma handlingsplanerna handlar nästan uteslutande om aktiviteter som ska utföras i samverkan mellan olika aktörer medan huvudmannaspecifika aktiviteter nästan helt saknas. De ekonomiska redovisningarna av använda stimulansmedel visar dock att huvudmannaspecifika insatser genomförs oftare än vad handlingsplanerna visar. I många dokument anges att patient- och brukarorganisationer på ett eller annat sätt har varit involverade i arbetet med behovsanalyserna och handlingsplanerna medan det är mer ovanligt att andra aktörer har varit inblandade. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan beskrivs i sex handlingsplaner var som tilltänkta samverkanspartner framöver medan andra aktörer sällan förekommer.

De länsgemensamma dokumenten saknar viss information

Mindre än hälften av de länsgemensamma behovsanalyserna beskriver och jämför psykisk ohälsa och andra relevanta faktorer i det egna länet med hela riket. I relativt många länsgemensamma behovsanalyser identifieras könsspecifika behov men nästan inga handlingsplaner föreslår motsvarande könsspecifika åtgärder. Relativt sällan anges vem som ansvarar för de föreslagna specifika aktiviteterna eller för att handlingsplanerna i sin helhet ska realiseras. Vidare finns det lite information i handlingsplanerna om hur de föreslagna åtgärderna förhåller sig till bästa tillgängliga kunskap, hur nya arbetssätt ska implementeras och hur mindre relevanta arbetssätt ska fasas ut.

Plan för uppföljnings- och utvärderingsarbete 2017–2019

Socialstyrelsen avser att framöver undersöka i vilken utsträckning syftet med överenskommelserna 2016-2018 har uppnåtts och följa upp det arbetet som kommuner, landsting och regioner har gjort inom ramen för överenskommelserna. I det fortsatta uppföljningsarbetet kommer myndigheten bland annat att:

  • undersöka hur de olika inblandade aktörerna ser på förutsättningarna som överenskommelserna syftar till att skapa
  • undersöka förutsättningarna och villkoren för kommuner, landsting och regioner att kunna hantera uppdraget
  • undersöka upplevelsen av stödet som har utlovats i överenskommelsen
  • hitta framgångsfaktorer och undersöka hur det påbörjade arbetssättet implementeras i en struktur för ett långsiktigt utvecklingsarbete
  • undersöka i vilken utsträckning det arbete som kommuner, landsting och regioner gör inom ramen för överenskommelserna 2016–2018 leder till eller förväntas leda till en förbättrad situation för personer med, eller som riskerar att drabbas av, psykisk ohälsa.

Socialstyrelsen kommer även att genomföra och redovisa mätningar av allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden till kvinnor och män och flickor och pojkar som lever med psykisk ohälsa.

Anknytning till Agenda 2030

Denna rapport anknyter till delmålen 1.2, 1.3, 3.4, 3.8 och 10.2 samt generellt till mål 5 i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dessa mål och delmål handlar om att fram till 2030:

  • minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner (delmål 1.2)
  • införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grundskydd, och senast 2030 säkerställa att de omfattar en väsentlig andel av de fattiga och de utsatta (delmål 1.3)
  • genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande (delmål 3.4)
  • åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga läkemedel och vaccin av god kvalitet (delmål 3.8)
  • möjliggöra och verka för att alla människors, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet (delmål 10.2).

Mål 5 handlar generellt om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-22
Format: POD
Antal sidor: 72
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Kristina Sinadinovic
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk ohälsa