/
/

Urvalsprinciper för upphandling av specialistkompetenskurser - Hur verksamheten med SK-kurser ska utformas för att bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare

Rapporten ger förslag på urvalsprinciper inom vilka områden staten, genom SK-kurserna, ska finansiera kurser. Föreslagna principer ska vara hållbara över tid och kommer ligga till grund för Socialstyrelsens kommande upphandlingar av SK-kurser.

Sammanfattning

Socialstyrelsen presenterar i denna rapport förslag på urvalsprinciper inför kommande upphandlingar av SK-kurser. Socialstyrelsen har gjort en bred kartläggning av befintligt utbud och behov av kurser för att därigenom utröna inom vilka områden statens medel gör mest nytta. Synpunkter har inhämtats från profession, huvudmän, kursgivare och kursleverantörer.

Resultaten av kartläggningen visar på en omfattande kursverksamhet på den regionala nivån vad gäller kurser inom specialitetsövergripande ämnen, som ST-läkare inom merparten av specialiteterna behöver. Vad gäller specialitetsspecifika ämnen är tillgången på kurser betydligt mer ojämn över specialiteterna. Vissa specialiteter har ett stort kursutbud medan andra har ett begränsat. En klar majoritet av specialiteterna anger att de är i behov av statligt finansierade SK-kurser för att tillgodose ST-läkarnas behov av kurs. Socialstyrelsen anser därför att statens medel gör mest nytta inom de specialitetsspecifika kurserna genom att utjämna den ojämlika tillgången på kurser. 

Socialstyrelsens förslag på urvalsprinciper är som följer:

  • Socialstyrelsen kommer att upphandla kurser inom specialitetsspecifika ämnen
  • Endast specialiteter som är i behov av statligt stöd kommer att erbjudas SK-kurser. Specialiteter som själva anger att de har tillgång till ett fullgott övrigt kursutbud som tillgodoser ST-läkarnas behov, kommer inte att erbjudas SK-kurser

  • Specialiteternas storlek kommer att utgöra fördelningsnyckel avseende hur många kurser Socialstyrelsen efterfrågar för respektive specialitet

  • Urvalsprinciperna ska vara hållbara över tid och Socialstyrelsen kommer därför även fortsättningsvis att göra behovsanalyser inför varje ny upphandling. Detta för att fastställa vilka specialiteter som är i behov av statlig finansiering och inom vilka områden.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-21
Format: POD
Antal sidor: 60
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Karin Alfredsson
075-247 30 00

Mer hos oss

SK-kurser