/
/

Bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården – Uppdrag att följa överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården

Rapporten vänder sig till uppdragsgivaren och redovisar landsting och regioners arbete inom ramen för 2016 års överenskommelse om bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården.

Sammanfattning

För att främja ett bättre resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården slöts en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i januari 2016. Den övergripande målsättningen för överenskommelsen var att stärka förutsättningarna för en god, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård. Överenskommelsen och tillhörande statsbidrag har gått under namnet professionsmiljarden.

Professionsmiljarden omfattar tre prioriterade utvecklingsområden:

  • IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till information för vårdens medarbetare
  • smartare användning av medarbetarnas kompetens
  • stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning.

Socialstyrelsens kartläggning visar att de prioriterade områdena i överenskommelsen är sådant som landstingen har arbetat med under en längre tid. De ses som en helhet som tillsammans bidrar till bättre resursutnyttjande och medlen från överenskommelsen har i stor utsträckning använts för att förstärka sedan tidigare planerat utvecklingsarbete. En följd av detta är att det är svårt att särskilja effekter av satsningen från resultat av landstingens ordinarie utvecklingsarbete. Vidare är det svårt att värdera enskilda initiativ och insatser vilket bland annat beror på landstingens olika förutsättningar.

Landstingen redovisar implementering av flera nationella e-hälsotjänster, exempelvis webbtidbok och journal på nätet. Många landsting beskriver hur de förbereder upphandling av nya vårdinformationsmiljöer samt utvecklar arbetet med vård på distans. Målsättningen med dessa initiativ är att minska den administrativa bördan för medarbetarna samt att föra vården närmare patienten.

Det pågår arbete med olika former av uppgiftsväxling från vårdpersonal till servicepersonal och medicinska sekreterare samt mellan olika grupper av vårdpersonal. Vårdnära service uppges ha bidragit till att öka vårdpersona-lens tid för patientnära arbete.

Som ett sätt att rekrytera och behålla nya medarbetare redovisar knappt hälften av landstingen att de erbjuder någon form av kliniskt introduktionsår. Det beskrivs underlätta övergången från studier till yrkesliv för nyutexaminerade sjuksköterskor. Vidare beskrivs studielön till specialistutbildning för sjuksköterskor kunna bidra till att fler vidareutbildar sig och ges möjlighet till kompetensutveckling. En majoritet av landstingen erbjuder sådana tjänster.

Landstingen redovisar att de har kommit olika långt i arbetet med e-hälsa och IT-stöd, smartare användning av medarbetarnas kompetens och planering av långsiktig kompetensförsörjning.

Överenskommelsen har bidragit till att lyfta redan prioriterade områden och uppges ha möjliggjort för landstingen att kunna arbeta i snabbare takt.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-20
Format: POD
Antal sidor: 37
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Charlotte Pihl
075-247 30 00