/
/

Handbok för utveckling av indikatorer - För god vård och omsorg

Handboken beskriver hur Socialstyrelsen utvecklar indikatorer, samt hur de tas fram och används inom öppna jämförelser, nationella riktlinjer och utvärderingar samt vägledningar. Nationella indikatorbaserade jämförelser och utvärderingar genomförs ofta i samverkan med en eller flera andra aktörer.

Sammanfattning

I denna handbok beskriver Socialstyrelsen hur indikatorer definieras och vilken typ av olika indikatorer som Socialstyrelsen tar fram. Kriterierna är vägledande för hur olika mått identifieras som möjliga indikatorer. Dessa kriterier är följande:

  • Indikatorn ska ange riktning, dvs. att höga eller låga värden är uttryck för bra eller dålig kvalitet och/eller effektivitet.
  • Indikatorn ska vara relevant och belysa ett område som är viktigt för verksamheten att förbättra och som speglar någon dimension av kvalitet och/eller effektivitet i utfallet.
  • Indikatorn ska vara valid, vilket innebär att den mäter det den avser att belysa och att den mäts på ett tillförlitligt sätt i ett system som samlar in data på ett likartat sätt år efter år.
  • Indikatorn ska vara vedertagen och bygga på kunskap, t.ex. nationella riktlinjer, vetenskap, laglig grund, beprövad erfarenhet, konsensus eller kunskap inhämtad från den det berör (patienten eller brukaren).
  • Indikatorn ska vara påverkbar så att en huvudman eller utförare ska kunna påverka indikatorns utfall.
  • Indikatorn ska vara mätbar och ska kunna mätas med nationellt tillgänglig och kontinuerligt insamlad data.

Handboken redovisar vilken information som indikatorbeskrivningar bör bestå av och fördelen med att indikatorerna beskrivs på detta sätt. Indikatorernas roll beskrivs även inom ramen för Socialstyrelsens modell för kunskapsstyrning samt modell för att beskriva effektivitet och produktivitet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-19
Format: POD
Antal sidor: 31
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Marianne Aggestam
075-247 30 00 

Mer hos oss

Indikatorer