/
/

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning – Uppföljning av 2016 års verksamhetsbidrag

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela medel enligt förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. Den här rapporten redovisar en uppföljning av 2016 års medel.

Sammanfattning

Genom 2016 års statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning har 30 miljoner kronor fördelats till 58 verksamheter som anordnat sysselsättning till knappt 4 000 personer. Av dessa har 529 personer (275 män och 254 kvinnor) gått vidare till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller till en anställning i det sociala företaget och 213 personer har gått vidare till studier.

Statsbidraget riktar sig till verksamheter som erbjuder sysselsättning till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Målen med statsbidraget är att förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser för att ge personer med en psykisk funktionsnedsättning

  • ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning
  • ökad valfrihet genom att urvalet av sysselsättningsplatser lokalt utökas och breddas,
  • en sysselsättning som är särskilt anpassad till den enskildes förutsättningar och som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv, och
  • bättre möjligheter att återgå till den reguljära arbetsmarknaden.

Verksamheterna har tydlig koppling till mål 3 Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar och mål 8 Verka för full och produktiv sysselsättning i Agenda 2030.

Andelen arbetsintegrerande sociala företag bland verksamheterna är nära hälften i denna uppföljning jämfört med ett fåtal när statsbidraget infördes 2009. Verksamheterna beskriver i sina ansökningar vad bidraget kommer att användas till och uppföljningen visar att samtliga i stort sett har använt bidraget enligt sina planer. Den visar också att sysselsättningen till stor del anpassas efter den enskilda personens förmåga och Socialstyrelsen kan konstatera att verksamheterna bidrar till ett utökat och varierat utbud av meningsfull sysselsättning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-17
Format: POD
Antal sidor: 27
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr