/
/

Nationella riktlinjer för vård vid stroke – Stöd för styrning och ledning – Remissversion 2017

Denna remissversion av nationella riktlinjer syftar till att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område. Riktlinjerna riktar sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer. Andra viktiga mottagare är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.

Korrigerad: 2017-09-11, ett stycke på sid 39-40 har uppdaterats. ”År 2016 behandlades 498 personer i Sverige med trombektomi enligt Riksstroke …”

 

Tillstånds- och åtgärdslista

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Indikatorer

Metodbeskrivning

Sammanfattning

Dessa nationella riktlinjer ger rekommendationer om åtgärder vid stroke. Rekommendationerna gäller primärprevention, insatser i det akuta skedet, diagnostik, akut behandling och omhändertagande, rehabilitering i tidig och sen fas samt uppföljning och sekundärprevention.

Insatser i det akuta skedet vid stroke syftar till att tiden mellan insjuknande, diagnos och behandling ska bli så kort som möjligt. Den akuta vårdkedjan innefattar insatser både utanför och på sjukhus, såsom trombolyslarm från ambulans till sjukhus, tidig diagnostik med datortomografi och tidig behandling med exempelvis trombolys och trombektomi.

Den akuta behandlingen och omhändertagandet av personer som insjuknat i stroke bör starta på en strokeenhet. En sammanhållen vård på en strokeenhet minskar bland annat dödligheten och funktionsnedsättningar vid stroke.

Rehabiliteringen vid stroke behöver startas tidigt och bör erbjudas så länge patienten har behov av denna typ av insatser. Utgångspunkten är en individanpassad och målinriktad rehabilitering, med flera professioner involverade.

Syftet vid uppföljningen av personer som insjuknat i stroke är att förebygga återinsjuknande, tidigt identifiera nya eller förändrade symtom och erbjuda rätt åtgärd utifrån aktuell situation och behov. Åtgärder för att förebygga återinsjuknande behöver sättas in tidigt, till exempel i form av stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor eller läkemedelsbehandling. För att minska risken för nya insjuknanden behöver uppföljningen vara långsiktig och kontinuerlig.

Riktlinjernas rekommendationer ger vägledning för beslut på gruppnivå och riktar sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer. De kan bland annat användas som underlag för resursfördelning utifrån öppna och systematiska prioriteringar. Riktlinjerna innehåller därför även bedömningar av hur ett införande av rekommendationerna påverkar hälso- och sjukvårdens kostnader och organisation, utifrån en bild av hur verksamheten bedrivs på nationell nivå i dag.

Sammanfattningsvis innebär dessa riktlinjer att mer resurser behöver tillföras strokesjukvården. De ökade kostnaderna förväntas vara bestående även på längre sikt, eftersom de rekommenderade åtgärderna ofta medför ett ökat resursbehov. För många av åtgärderna, särskilt de som gäller rehabilitering, behövs dessutom kompetensförstärkning. På längre sikt kan kostnaderna kompenseras av att åtgärderna innebär ett minskat vård- och rehabiliteringsbehov hos behandlade personer, men dessa besparingar görs främst inom socialtjänsten och i samhället. Exempel på andra konsekvenser är att det behöver tillkomma fler vårdplatser på strokeenheter. Det finns även ett behov av rutiner för den akuta vårdkedjan vid stroke samt för strukturerad uppföljning.

Till riktlinjerna hör dessutom 35 nationella indikatorer för vård vid stroke. Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god vård. Till ett antal av indikatorerna hör även målnivåer som anger hur stor andel av patientgruppen som bör komma i fråga för aktuell åtgärd.
Detta är en remissversion av riktlinjerna – en slutlig version publiceras under våren 2018. Riktlinjerna ersätter tidigare nationella riktlinjer för vård vid stroke.

Läs hela sammanfattningen
Nationella riktlinjer för vård vid stroke

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-13
Format: POD
Antal sidor: 78
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anna Lord
075-247 30 00