/
/

Sammanställning från workshop om rikssjukvård den 5 oktober 2016 – Deltagare var Rikssjukvårdsnämnden samt tjänstemannagruppen och kontaktpersonerna vid universitetssjukhusen

Denna rapport är en sammanfattning av den workshop som hölls om rikssjukvård i oktober 2016. Vid workshopen deltog representanter från Rikssjukvårdsnämnden samt den grupp av tjänstemän och kontaktpersoner från universitetssjukhusen som Socialstyrelsen använder som referensgrupp i arbetet med rikssjukvård.

Sammanfattning

Alla beslut i rikssjukvårdsfrågor fattas av Rikssjukvårdsnämnden (RSN) efter underlag som arbetas fram av Socialstyrelsen. Underlagen diskuteras och förankras med en grupp bestående av tjänstemän från landets sex hälso- och sjukvårdsregionerna samt Socialstyrelsens kontaktpersoner vid Sveriges sju universitetssjukhus (TJM/KP). RSN har sammanträden fyra gånger om året och ett möte med TJM/KP anordnas cirka sex veckor i förväg för att en sista kvalitetsgranskning av de fakta Socialstyrelsen bygger sin rekommendation på stämmer. De tre involverade grupperingarna samspelar alla, tillsammans med Socialstyrelsen, kring rikssjukvårdsfrågor men har inga regelbundna gemensamma möten.

Under hösten 2015 lades den särskilda utredningen om högspecialiserad vård (Tränings ger färdighet, SOU 2015:98) fram för regeringen och i den föreslås ett antal förändringar i syfte att öka centraliseringstakten inom svensk högspecialiserad vård.

Med bakgrund av detta anordnade Socialstyrelsen en workshop där RSN och TJM/KP bjöds in för att diskutera hur arbetet med rikssjukvårds ska kunna utvecklas och förbättras. Utgångspunkten för diskussionerna var de förslag som framkom i utredningen och som bedöms vara genomförbara inom den lagstiftning som reglererar rikssjukvårdsfrågor.

Vid workshopen diskuterades fem områden specifikt. Dessa diskussioner resulterade i ett antal förbättringsförslag som samtliga presenteras i denna rapport. Vidare har RSN och TJM/KP deltagit i en enkätundersökning om rikssjukvård under hösten 2016 och i denna framkom ytterligare förbättringsförslag som även de presenteras i rapporten.

Förbättringsförslagen berör olika delar av rikssjukvårdsprocessen och olika delar av rikssjukvårdens arbetssätt, samtliga framkomna förbättrings-förslag presenteras och diskuteras i rapporten. Inom vissa områden finns en tydlig bild av hur en förbättring skulle kunna ske, medan det inom andra områden är mer otydligt och kräver ytterligare tänk och arbete för att komma fram till en reell slutsats om hur arbetssätten bäst ska kunna förändras för att leda till en verklig förbättring för samtliga inblandade.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-4-9
Format: PDF
Antal sidor: 80
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anne Lybeck
075-247 30 00

Mer hos oss

Rikssjukvård