/
/

Redovisning av Socialstyrelsens arbete med genomförandet av Agenda 2030

Rapporten visar konkreta resultat från Socialstyrelsens verksamhet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030. Den visar också hur myndigheten arbetar för att integrera ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i verksamheten. Det är den andra redovisningen av regeringsuppdraget om det myndighetsövergripande arbetet med Agenda 2030.

Sammanfattning

Socialstyrelsen gör bedömningen att arbetet med att genomföra Agenda 2030 har fått en god start i myndigheten och att kunskapen om hur Agenda 2030 kopplar till myndighetens ordinarie verksamhet har stärkts. I väntan på att Agenda 2030-delegationen presenterar sitt slutbetänkande i mars 2019 och att en handlingsplan för ett svenskt genomförande av Agenda 2030 presenteras har myndigheten haft möjlighet att skapa ett tydligt system för hur verksamheten kan följas upp och synliggöras.

Insatserna inom de för myndigheten viktiga områdena i Agenda 2030 behöver även fortsättningsvis fokuseras på de utmaningar som kvarstår vad gäller genomförandet, både på nationell och på global nivå. Här framstår exempelvis områden som ojämlikheter i hälsa, utsatthet för våld, frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter och sjukdomsförebyggande åtgärder som särskilt viktiga frågor där Socialstyrelsen och Sverige kan behöva fokusera insatser för att målen i Agenda 2030 ska kunna uppnås.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-4-8
Format: PDF
Antal sidor: 18
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr