/
/

Genomförandet av Agenda 2030 – Underlag från Socialstyrelsen

Rapporten visar de av Socialstyrelsens verksamheter som har koppling till Agenda 2030 och hur de bidrar till genomförandet av målen på nationell och internationell nivå. Det är den första redovisningen av regeringsuppdraget om det myndighetsövergripande arbetet med Agenda 2030.

Sammanfattning

Socialstyrelsen, liksom 80-talet andra statliga myndigheter, har fått i uppdrag att bidra med underlag till regeringen om vilken inverkan myndighetens verksamhet har för att de 17 globala utvecklingsmålen i Agenda 2030 ska kunna genomföras på nationell och internationell nivå.

Uppdraget att bedöma vilka mål och delmål i agendan som verksamheten har störst inverkan på, både nationellt och internationellt, redovisas i denna rapport genom korta beskrivningar av vilken verksamhet som avses samt i förekommande fall om myndighetens verksamhet på området är tillräcklig. Den verksamhet som myndigheten redovisar i rapporten tar sin utgångspunkt i myndighetens instruktionsenliga uppdrag samt därtill hörande regeringsuppdrag. De uppdrag och publikationer som omnämns i rapporten återfinns på myndighetens hemsida (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer och http://www.socialstyrelsen.se/sosfs).

Verksamheten redovisas också när det är tillämpligt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I rapporten lyfter Socialstyrelsen behovet av att utveckla detta arbete ytterligare. Socialstyrelsen arbetar för närvarande med jämställdhetsintegrering i syfte att bättre bidra i arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten har också gjort bedömningen att det behövs ytterligare åtgärder inom området sexuell och reproduktiv hälsa för att bidra till att uppnå delmålet.

Det mål med respektive delmål som tas upp i redovisningen av verksamheten och som i hög grad får anses bidra till genomförandet är mål 3, Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Under målet återfinns flertalet av myndighetens åtgärder för att styra och stödja hälso- och sjukvård och socialtjänst genom bland annat föreskrifter, nationella riktlinjer, rekommendationer och kunskapsstöd.

Myndigheten bidrar också till att genomföra mål 1 Avskaffa fattigdom i alla dessa former överallt, mål 2 Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk, mål 5 Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt, mål 10 Minska ojämlikheten inom och mellan länder, mål 16 Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer och mål 17 Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

 Då myndighetens verksamhet fokuseras på reglering och nationell kunskapsstyrning, kan ett genomslag på internationell nivå vid en första anblick te sig litet. Socialstyrelsen har dock ett omfattande internationellt engagemang med ett hundratal internationella åtaganden där det sker ett ständigt erfarenhetsutbyte och samarbete inom olika mål- och delmålsområden som ryms inom Agenda 2030. Potentialen att nå ut med kunskap och därmed bidra till att mål och delmål genomförs får därför anses som mycket god.

Särskilt inom det internationella samarbetet kan nämnas myndighetens roll att representera Sverige i WHO:s globala styrelse, Executive Board, under perioden 2015–2018, men även det samarbete som sker inom ramen för olika arbetsgrupper under EU-kommissionen och ministerrådet, samt inte minst inom Nordiska ministerrådet.

Socialstyrelsen vill i detta sammanhang också hänvisa till sitt remissvar av den 28 juni 2016 (dnr 10.1–13880/2016) med synpunkter på det nya policyramverket för det svenska utvecklingssamarbetet), som har många beröringspunkter med Agenda 2030. I yttrandet anför myndigheten att det föreslagna policyramverket omfattar flertalet av de grundläggande värden som är en utgångspunkt för den svenska välfärdsmodellen, och tillstyrker särskilt de tematiska inriktningar och perspektiv som föreslås i ramverket, som mänskliga rättigheter, jämlik hälsa, global jämställdhet, migration och bekämpning av fattigdom.

Socialstyrelsen gör bedömningen att genomförandet av Agenda 2030 ställer nya krav på tvärsektoriellt arbete och anser att ett samlat svenskt genomförande av Agenda 2030 har stor prioritet. Myndigheten ser fram emot att på ett konstruktivt sätt bidra till att mål och delmål uppfylls nationellt och globalt.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-4-7
Format: PDF
Antal sidor: 23
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr