/
/

Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet 2017

Rapporten syftar till att vara ett kunskapsunderlag till stöd för det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på nationell och regional nivå. Den redovisar nuläget, speglar skillnader i utfall, beskriver genomförda och pågående utvecklingsarbeten och utvecklingsområden.

Presentation av rapport inom patientsäkerhetsområdet 2017 

Sammanfattning

I denna femte rapport av patientsäkerhetsutvecklingen ingår en redovisning av strukturella förhållanden som har inverkan på patientsäkerheten, användandet av åtgärder som förebygger vårdskador, förekomst av skador och vårdskador samt en beskrivning av utvecklingsarbeten som syftar till att stärka och utveckla patientsäkerheten. Rapportens huvudsakliga resultat är följande.

  • Patienternas anmälningar till patientnämnderna, Inspektionen för vård (IVO) och omsorg och Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) ökar. Det stigande antalet anmälningar till Löf motsvaras inte av en liknande ökning för ersatta skador utan har stabiliserats på en nivå runt 40 procent vilket kan tolkas som att vårdskadorna inte ökar i förhållande till den ökade rapporteringen från patienter och närstående.
  • Överbeläggningarna och utlokaliseringarna inom framför allt den slutna somatiska vården har ökat från 2013 till 2016. Markörbaserad journal-granskning visar att utlokaliserade patienter har dubbelt så hög andel vård-tillfällen med vårdskador än patienter som vårdas på disponibel vårdplats.
  • Förebyggande åtgärder för trycksår, fall och undernäring vidtas i begränsad omfattning. Det är stor skillnad i andel planerade förebyggande åtgärder mellan boendeformer.
  • Markörbaserad journalgranskning inom somatisk slutenvård för vuxna visar att andelen vårdtillfällen med vårdskador har minskat mellan första halvåret 2013 och första halvåret 2016: från 9,0 procent till 7,5 procent. Fram till mitten av 2015 skedde en successiv minskning av andelen vård-tillfällen med vårdskador. Därefter verkar trenden ha planat ut eller vara svagt uppåtgående.
  • Förekomsten av vårdrelaterade infektioner och trycksår (i punktpreva-lensmätningar) är i stort sett oförändrad jämfört med tidigare år. Det är stora regionala skillnader.
  • Användningen av läkemedel som bedöms vara olämpliga för äldre fortsätter att minska. Det är stora skillnader i läkemedelsanvändningen mellan boendeformer.
  • Diagnostik och diagnostiska fel i hälso- och sjukvården är ett område som bör uppmärksammas mer i patientsäkerhetsarbetet.
  • Klinisk simulering och färdighetsträning har intagit en mer central plats för att höja kompetensen hos vårdens medarbetare. Förutsättningar och utbud varierar stort mellan olika simulerings- och träningscentrum.

Sammanställningen och analysen av data visar att förekomsten av vårdskador har minskat initialt men de senaste årens resultat visar inte en fortsatt nedåtgående trend vilket ger anledning till oro.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-4-3
Format: POD
Antal sidor: 117
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Carina Skoglund
075-247 30 00

Mer hos oss

Patientsäkerhet