/
/

Uppföljning av regionala cancercentrum 2016 – Nivåstrukturering och vårdprocesser

Denna rapport omfattar uppföljning av det sista året av etableringsperioden och kriterierna vårdprocesser och nivåstrukturering. Socialstyrelsen stödjer etableringen bl.a. genom platsbesök, beskrivning av olika intressenters perspektiv avseendestyrkor, utmaningar samt områden där ytterligare initiativ kan behöva tas.

Sammanfattning

Regeringen har tillsammans med landsting och regioner genomfört en flerårig satsning för att etablera regionala cancercentrum (RCC). Socialstyrelsen har under etableringsperioden haft i uppdrag att årligen följa och genom platsbesök stödja utvecklingen av RCC mot bakgrund av tio kriterier som ska utmärka ett regionalt cancercentrum. Denna rapport omfattar det fjärde och sista året av etableringen. RCC har för fjärde året följande krav att uppfylla:

 • Nivåstruktureringsplanen är genomförd.
 • Effektiviseringsarbetet är genomfört för samtliga större vårdprocesser.

Arbetet med nivåstrukturering går framåt

Alla RCC har arbetat med nivåstrukturering i sina sjukvårdsregioner. Vid Socialstyrelsens tidigare uppföljning för två år sedan skulle alla RCC ha en plan för nivåstrukturering som var beslutad av ingående landsting och regioner. Vid den uppföljning som då genomfördes kunde hälften av alla RCC uppfylla kravet och det fanns även exempel där planen också var genomförd. Resterande RCC hade svårt att uppfylla kriteriet. Vid Socialstyrelsens uppföljning av genomförandet av planen för nivåstrukturering har vi uppmärksammat att

 • alla RCC nu har en nivåstruktureringsplan eller en plan för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas, men alla möter inte helt kraven på den bredd och omfattning som kriteriet ställer,
 • flera RCC har i stort genomfört sina planer och har påbörjat arbetet med utformning av en plan för kommande period samt att
 • alla RCC genomför nivåstrukturering i sina regioner, men för flera RCC är arbetet mödosamt, svårt och vissa utmaningar kvarstår.

För de RCC som inte helt uppfyller kriteriet finns exempel där sjukvårdregionen tagit beslut om ett nivåstruktureringsarbete som omfattar hela hälso- och sjukvården med undantag för primärvård och psykiatri, vilket inneburit att arbetet tar längre tid än tidplanen i kriteriet kräver. De övriga har fattat beslut för några områden genom sina utvecklingsplaner för cancervården, som därefter genomförts. I och med svårigheterna i arbetet med sjukvårdsregional nivåstrukturering har RCC i samverkan i samband med arbetet med nationell nivåstrukturering det senaste året också lämnat förslag till sjukvårdsregional nivåstrukturering. RCC i samverkan kommer att följa upp hur sjukvårdsregionerna gått vidare med förslagen. En förändring av arbetet där förslag till sjukvårdsregional nivåstrukturering lämnas från nationell nivå med grund i gemensamt framtagna kriterier kan vara ett sätt att underlätta nivåstruktureringen i sjukvårdsregionerna. Även om kriteriet bedöms som uppfyllt rekommenderar vi att varje RCC har aktuella planer i arbetet med regional nivåstrukturering eftersom det är ett område som behöver ständig bevakning i takt med utvecklingen i cancervården.

Arbetet med nationell nivåstrukturering av cancervården har på senare år gått fort fram. Sedan januari 2017 har vi i Sverige 17 nationella vårdenheter inom sex åtgärdsområden. RCC i samverkan har också tagit fram en tydlig process samt kriterier för arbetet med nivåstrukturering.

Socialstyrelsens sammantagna bedömning är att arbetet med nivåstrukturering går framåt även om det i hälften, det vill säga i tre av regionerna, alltjämt finns utmaningar. Tre RCC uppfyller kravet om genomförda planer som efterfrågas i kriteriet.

 
Alla RCC har etablerade strukturer och processer för vårdprocessarbetet

Socialstyrelsens bedömning är att alla RCC driver arbetet med att förbättra och effektivisera vårdprocesserna inom väl etablerade strukturer och processer, som dessutom utvecklas efter hand som behov uppmärksammas.

I stort gäller följande:

 • Sjukvårdsregionens utvecklingsplan för cancervården utgör en grund för förbättringsarbetet. Planerna följs regelbundet upp.
 • Genomförandet sker med stöd av utsedda processledare, med särskilda uppdragsbeskrivningar. RCC har processledare för diagnosspecifika områden och processledare med ansvar för diagnosövergripande processer.
 • Samverkan sker med lokala processledare/team vilket innebär att arbetet med utveckling av vårdprocesserna når ända in i klinikerna i cancervården.
 • Det är vanligt med regelbundna kvalitetsdialoger, möten med klinikerna. Dessa förbereds bland annat med stöd av RCC:s stödteam som bistår i arbetet med sammanställning och analysarbete avseende data från kvalitetsregistren. Vid dialogerna diskuteras resultat och förbättringsmöjligheter samt behov av fortsatt utvecklingsarbete eller insatser.
 • Alla RCC har utsedda patient- och närståenderåd (PNR), representanter för PNR deltar i process- och utvecklingsarbetet och det finns även exempel på projekt som patienter och närstående själva ansvarat för.
 • En viktig del i processarbetet är att beskriva vårdkedjan ur ett patientperspektiv.
 • RCC genonför också dialoger och arrangerar mötesforum med profession och beslutsfattare.

Hur långt arbetet kommit och hur väl processarbetet fungerar ser olika ut i olika diagnos- och stödprocesser och i olika regioner.
För närvarande läggs för flera RCC dock störst kraft i arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp. Socialstyrelsens rekommendation är att processarbetet fortsätter utvecklas och att alla RCC fokuserar på alla delar i kriteriet genom hela vårdkedjan.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-4-19
Format: PDF
Antal sidor: 59
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Helena von Knorring
075-247 30 00 

Mer hos oss

Cancer