/
/

Screening för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke - Rekommendation och bedömningsunderlag

Rapporten innehåller en rekommendation och ett bedömningsunderlag för nationellt screeningprogram för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke. Rekommendationen riktar sig till beslutsfattare och verksamhetsledningar inom hälso- och sjukvården.

Bilaga

Bilaga 1 Vetenskapligt underlag

Sammanfattning

Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke. Avgörande för rekommendationen är att det i dagsläget saknas vetenskapligt stöd för att ett sådant screeningprogram skulle minska antalet fall av stroke. Socialstyrelsens samlade bedömning är därmed att det är oklart om hälsovinsterna med ett screeningprogram för förmaksflimmer överväger de negativa effekterna.

Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för hjärninfarkt (stroke orsakad av en blodpropp). Omkring 6 000 personer med förmaksflimmer drabbas av hjärninfarkt varje år. Risken för hjärninfarkt hos personer med kliniskt upptäckta förmaksflimmer kan effektivt reduceras genom läkemedelsbehandling med antikoagulantia.

Förmaksflimmer ger inte alltid tydliga symtom och många personer har sjukdomen utan att veta om det. Okända förmaksflimmer går att upptäcka genom screening. Det är däremot ännu oklart om de förmaksflimmer som upptäcks genom screening medför samma risk för hjärninfarkt som kliniskt upptäckta förmaksflimmer. Det kan därmed finnas en risk med att erbjuda förebyggande behandling med antikoagulantia till personer med förmaksflimmer som upptäckts genom screening, eftersom det hos dessa är oklart om den strokeförebyggande effekten av behandlingen överväger risken för allvarlig blödning.

I det screeningprogram som Socialstyrelsen utvärderat används tum-EKG för att registrera hjärtrytmen. Utöver tum-EKG används flera andra metoder för att mäta EKG. Oavsett metod för EKG-registrering saknas det studier som visar att antalet fall av hjärninfarkt minskar efter screening för förmaksflimmer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-3-7
ISBN: 978-91-7555-417-4
Format: POD
Antal sidor: 21
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr