/
/

Uppföljning av Prioriteringscentrum 2016 – Redovisning av 2016 års verksamhet

I denna rapport redovisar Socialstyrelsen vilken verksamhet Prioriteringscentrum har bedrivit med 2016 års statsbidrag.

Sammanfattning

Prioriteringscentrum (PrioC) inrättades 2001 som ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg. Sedan 2010 är Linköpings universitet huvudman för verksamheten. Under de senaste åren har verksamheten finansierats av Region Östergötland och genom medel från regeringen. Socialstyrelsen är uppdragsgivare till PrioC och fick 2016 i uppdrag av regeringen att betala ut verksamhetsbidrag till kunskapscentrumet.

Under 2016 medverkade PrioC som konsulter och metodstödjare i Social-styrelsens prioriteringsarbete med nationella riktlinjer avseende endometrios, epilepsi, psoriasis, schizofreni samt sjukdomsförebyggande metoder. PrioC har även bistått Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i deras arbete med prioriterings- och metodutvecklingsfrågor.

PrioC har under året också satsat på att utveckla prioriteringsarbetet i landsting och regioner inom landstingen i Kalmar och Dalarna samt Region Östergötland. Prioriteringscentrum har också bevakat riksdagens riktlinjer och deras tillämpning genom att exempelvis engagera sig i prioriteringsråden i Region Skåne och i Västra Götalandsregionen.

Kunskapen om och de praktiska erfarenheterna av arbete med prioriteringar sprids bland annat via rapporter, vetenskapliga artiklar och debattartiklar om prioriteringar och deras implikationer. Under 2016 publicerade PrioC tre rapporter och fyra vetenskapliga artiklar.

Andra viktiga kanaler för att nå ut med kunskap och erfarenheter av prioriteringsarbetet är kompetenscentrumets webbplats och medverkan vid mässor och konferenser såväl nationellt som internationellt. Under året deltog exempelvis PrioC i Almedalsveckan, där de anordnade ett seminarium om prioriteringar. Vidare arbetar PrioC med kunskapsspridning via utbildnings- och metodstöd, nyhetsbrev och broschyrer samt pressmeddelanden.

Verksamheten vid PrioC har tydlig koppling till mål 10 i Agenda 2030, att minska ojämlikhet och principen om allas lika rättigheter som grund för en rättvis fördelning av resurser.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-3-64
Format: POD
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Thomas Malm
075-247 30 00

Mer hos oss

Statsbidrag