Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum - Redovisning av 2016 års verksamhet

I denna rapport redovisar Socialstyrelsen kunskapscentrumens verksamhet 2016 och visar att det bedrivs en omfattande och målinriktad verksamhet som på olika sätt bidrar till att utveckla en vård och omsorg och ett anhörigstöd av god kvalitet.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa upp verksamheten vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Svenskt Demenscentrum (SDC). Detta är den tionde återrapporteringen av verksamheten vid de båda kompetenscentrumen och den omfattar verksamheten 2016.

Mot bakgrund av centrumens verksamhetsberättelser finner Socialstyrelsen att såväl Nka som SDC har bedrivit en omfattande verksamhet inom sina respektive angelägna områden. Kompetenscentrumens redovisningar vittnar om bred kompetens, hög produktivitet och att Nka och SDC har fungerat som en samordnande nationell stödfunktion inom sina respektive områden. Socialstyrelsen kan konstatera att centrumens respektive verksamhet bedrivs i enlighet med angivet uppdrag.

Under 2016 har Nka fortsatt att arbeta med implementering av anhörigstöd, konsultstöd, utveckling av metoder och verktyg, lättillgängliga kunskapskällor, kunskapsspridning och kunskapsutbyte, kunskapsstöd till personer med flerfunktionsnedsättning samt internationellt samarbete.

Nka:s uppdrag omfattar alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning. Nka har bedrivit en omfattande konferens- och utbildningsverksamhet för att sprida kunskap och utveckla samt stärka utbildningar inom anhörigområdet. Centrumet har även påbörjat ett arbete med att införa en systematisk kvalitetsuppföljning av sitt eget arbete.

Verksamheten vid SDC har fokuserat på implementering av utbildningspaketet Nollvision och på uppföljning och spridning av webbutbildningar i Demens ABC Plus-serien samt av Checklista demens i dess två varianter Hemtjänst respektive Särskilt boende. Under året har centrumet även arbetat med en fortsatt spridning av webbutbildningen Demens ABC.

SDC har kontinuerligt uppdaterat sin webbportal, där det även tillhandahåller den webbaserade utbildningstjänsten Jobba säkert med läkemedel. Dessutom har centrumet spridit information och forskning om demensområdet i både tryckt och elektronisk form. Under 2016 har SDC varit medarrangör och deltagit i ett stort antal konferenser och seminarier samt medverkat i ett flertal projekt med andra finansiärer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-3-62
Format: PDF
Antal sidor: 40
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Sanja Magdalenic
075-247 30 00