Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Informationsspecifikation för nationella riktlinjer

Informationsspecifikationen beskriver informationsinnehållet i nationella riktlinjer och är ett stöd för den som ska hämta nationella riktlinjer digitalt för att till exempel integrera dem i sina verksamhetssystem.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utveckla nationella riktlinjer så att de kan tillgängliggöras i digitala format som underlättar användningen av dem i vården och omsorgen. Socialstyrelsen publicerar därför ett antal av sina nationella riktlinjer på en ny teknisk plattform som öppna API:er. Utgångspunkten i arbetet att informatiskt strukturera nationella riktlinjer har varit att ta fram en struktur som håller över tid och som inkluderar samtliga nationella riktlinjer, även för de som ännu inte är tillgängliga via API:er.

Informationsspecifikationen är framtagen för den som vill hämta nationella riktlinjer eller delar av riktlinjer digitalt, till exempel för att integrera dem i sina verksamhetssystem. Specifikationen kan också läsas som ett förslag på hur kunskapsstöd för hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan struktureras och märkas upp för att göra dem tillgängliga och sökbara för vård och omsorgens aktörer på ett enhetligt sätt. Projektets syfte och tekniska lösningar beskrivs i rapporten Nationella riktlinjer i nya digitala format – slutrapport och i API-dokumentationen för nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer.

Nationella riktlinjer är ett av Socialstyrelsens kunskapsstöd och utgör ett stöd vid prioriteringar samt ger rekommendationer om vilka behandlingar, insatser och metoder som olika verksamheter inom vård och omsorg bör satsa resurser på. Begreppsmodellen beskriver kunskapsstödets centrala begrepp och ger en överblick av de olika delar som nationella riktlinjer består av.

En publikation av en nationella riktlinjer består ett antal rekommendation-er och gemensamma texter för riktlinjeområdet, dvs för en eller flera näraliggande sjukdomsgrupper. Riktlinjeområdet och rekommendationerna är kunskapsdokument med egna livscykler, vilket betyder att rekommendationer inom samma riktlinjeområde kan uppdateras och revideras oberoende av varandra.

Beståndsdelarna i kunskapsstöd kan delas upp i tre delar: metadata, in-formationsmodell och regeluttryck. Den här informationsspecifikationen innehåller en informationsmodell och anger de metadata-attribut som används för att beskriva kunskapsdokumenten för nationella riktlinjer. Dessutom ges ett förslag på hur villkor för rekommendationer kan uttryckas med informationsklasser som är kompatibla med nationell informationsstruktur. Socialstyrelsen planerar att utreda hur regler för kunskapsstöd kan uttryckas enhetligt.

Metadata för nationella riktlinjer är hämtade från en gemensam uppsättning metadata för kunskapsstöd, beskrivna i Implementationsguide – gemensam metadata för kunskapsstöd.  Metadataattributen anger exempelvis identitet, ursprung, status och beskrivande nyckelord.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer består förutom rekommendationer av indikatorer och målnivåer. Dessa tillgängliggörs på samma plattform som rekommendationerna och beskrivs i Informationsspecifikation för kvalitets-indikatorer och målnivåer. Socialstyrelsen gör utvärderingar av vård och omsorgens följsamhet till nationella riktlinjer. Utfallet av sådana utvärderingar är i dagsläget inte tillgängliga genom API:er.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-2-4
Format: PDF
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr